Kan vi lite på de uppgifter som finns på kommunens hemsida?

0
253
Ingrid Landin(MP), Ulrika Falk(S), Olle Jansson (S) och Anders Olander(C)

BLOGG

Frågan är relevant med tanke på den tydliga politiska propagandakoppling som under den senaste mandatperioden kunnat läsas på kommunen hemsida. Kommunallagen förbjuder användning av offentliga medel för spridande av politisk propaganda men
här väljer man att kringgå lagen.

Tydligast var detta under den infekterade skoldebatten där man inte bara använde kommunens hemsida utan även anlitade konsulter och köpte annonser.

De politiska partierna har alla ett så kallat partistöd som hos de större partierna i
kommunen uppgår till många hundra tusen kronor. dessa pengar är avsedda att bl a
användas för partiets propaganda.

När nu äldreomsorgen i kommunen hamnat i blåsväder för att man svälter ut de privata entreprenörerna och häöjer avgiften för de äldre har kommunen valt att lägga ut ett helt annat budskap på sin hemsida.

Att man höjt avgifterna med 15-25 procent nämns inte. I stället talar man om att säkra kvalitén för de äldre.

Så skriver man t ex:

Bättre för personer med stora behov
Inför 2018 justerades avgifterna inom hemtjänst samtidigt som systemet förenklades. Justeringen innebar att de personer med få hemtjänsttimmar eller enbart serviceinsatser som städ fick en högre höjning medan personer med större behov fick en mindre höjning eller samma. För personer med enbart trygghetslarm höjdes inte avgiften alls.

– Med den nya taxan underlättar vi för personer med stora behov av omsorg att få sina behov tillgodosedda. Att kvaliteten på hemtjänstens omsorg tryggas är också av särskild vikt för de äldre som har lägst pensioner utan möjlighet att anlita RUT-företag”

Man förklarar inte varför en mindre prishöjning skulle underlätta för personer med stora
behov. Man pratar om hemtjänstens kvalitet som om en höjning av avgifterna automatiskt
skulle innebära en högre kvalitet. Man antyder också att de gamla som arbetat hela sitt
liv skulle kunna använda RUT företag när de inte får den hemtjänst de redan betalat för.

Inte med ett ord nämnd kommunens demografiska situationen och att vi har den högsta
medelåldern i Stockholms län vilket naturligtvis är en av orsaken till att politikerna har svårt att få pengarna att räcka till. Man pratar heller inte om den konflikt och risk för
konkurser man skapat med de privata utförarna eftersom man sänkt deras fakturering
med åtgärder som t ex att inte betala för resor eller avbokade besök. Detta kommer på kort sikt att äventyra vårdvalet då de äldre kanske till slut bara har en leverantör av hemtjänst att välja på.

Vårdvalet är organiserat för Stockholms stad och modell måste naturligtvis anpassas och samordnas för att passa en så vidsträckt kommun som Norrtälje. Man måste också se
över sin tjänstemannastab som idag ägnar en stor del av sin tid åt kontroller av de privata utförarna. Har man ett avtal så skall detta givetvis antingen följas eller sägas
upp. Men måste effektivisera äldreomsorgen utan att de drabbar de gamla och det är
knappast någon tvekan om att potentialen för sådana effektiviseringar är mycket hög.

Det vore nog bättre om politikerna talade om sanningen i stället för att försöka dölja
denna i svulstiga termer och antydningar.

Det är dags för våra politiska partier att tala om var man står i äldrefrågorna. Deltar
man i dessa beslut så berör det en tredjedel av de röstberättigade i Norrtälje kommun
och eftersom det är valår i år kan detta få katastrofala följder. Välkommen med era
ställningstaganden så skall vi publicera dessa så att väljarna får veta.