- Annonser -

BLOGG

Norrtelje Nyheter har granskat det kommunalt ägda bolaget Campus Roslagen AB:s beslut om att införa ”marknadsmässiga hyror” vid uthyrning av företagets lokaler. Detta beslut har lett till att flera kulturföreningar som tidigare haft subventionerad hyra blivit uppsagda.

Norrtelje Nyheter har begärt ut bolagsordningen för Campus Roslagen AB. Norrtälje kommuns fullmäktige har antagit bolagsordningen 2016-06-20. I bolagsordningen står
det som kommunallagen föreskriver(§5) om ”ägarens rätt att ta ställning” d v s att vid beslut i ärenden av principiell natur skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Det förefaller således som om uppsägningarna av kulturföreningarna bryter mot såväl kommunallagen som mot den av fullmäktige fastställda bolagsordningen.

Vidare talas i bolagsordningen i §4 om ändamålet med bolagets verksamhet. ”Bolagets ändamål är att, med iakttagande av tillämpliga kommunrättsliga principer, utveckla verksamheten på sin/sina fastigheter, Campusområdet, till gagn för kommunyttan.
Bolagets eventuella vinst och vid likvidation dess tillgångar skall tillfalla aktieägarna”.
Ägaransvaret tydliggörs alltså helt i enlighet med kommunallagen. Det talas också om
”eventuell vinst”.

Här måste betydelsen ”till gagn för kommunnyttan” definieras. Det kan knappast anses vara tlll nytta för kommunen om bolaget konkurrerar med de privata fastighetsägarna.
Det måste också vara tveksamt om idéen med marknadsmässiga hyror kan anses ”gagna kommunyttan”? När Norrtälje kommun övertog LV3 (Campusområdet) var dåvarande NIAB ansvarig för lokalerna och kommunens ledning var mycket tydlig med att området skulle vara ett Campus d v s satsa på utbildnng, nyföretagande och föreningsverksamhet. Man skulle absolut inte konkurrera med de privata fastighetsägarna i kommunen.

Därefteter har Campus Roslagen mer fått inriktningen som en företagsby än ett Campus och flera av de ursprungliga utbildningarna har ersatts av lokala företag.  Med tanke på bolagets bolagsordning och talet i denna om ”kommunnytta” vore det verkligen på sin plats om frågan togs upp i kommunfullmäktige för förtydligande. Uppsägningarna av kulturföreningarna måste också följa gällande lagstiftning och alltså göras om efter beslut i kommunfullmäktige.

- Annonser -
DELA