Skall barnen och de gamla betala för kommunens utveckling?

LEDARE

För inte så länge sedan samlade en grupp medborgare in 7400 namnunderskrifter för att få en folkomröstning om att rädda kvar de små skolorna. Kommunfullmäktige beslutade att en folkomröstning skulle genomföras och 82 % av de ca 8500 medborgare som röstade var för att behålla de små skolorna. Men den styrande minoriteten (S, C och MP) brydde sig inte ens om att ta uppfrågan i fullmäktige när röstningen avslutats utan förklarade bara att man inte fäste någon vikt vid resultatet.

Därefter kom Barn och skolnämndens ordförande med dråpslaget att skolan som redan går på knäna skulle spara 90 miljoner på tre år. Man talade dock inte om hur detta skulle gå till och när vi nu ser att skolan redan ligger dryga 13 miljoner över budget så förstår vi alla att man inte genomfört de besparingar som politikerna krävde. När man diskuterade detta i Barn och skolnämnden talades det om att dra in de fria blöjorna på förskolorna, att lärarna skulle betala mer för de pedagogiska luncherna, att vikarier inte skulle tas och man hade också fler förslag till besparingar. Av protokollet från nämndens möte framgår att en Liberal och två Moderata politiker inte deltog i beslutet. Övriga partier deltog alltså?

Problemet är att den styrande minoriteten inte kan se skillnad på effektiviseringar och nedskärningar. Den kommunala skolorganisationen i Norrtälje kommun är hopplöst föråldrad vilket skapar ödesdigra konsekvenser för lärare och elever. Toppstyrda organisationer är alltid ineffektiva av många olika orsaker. Den våg av centralisering som präglat skolorganisationen under många år i Barn och skolnämnden är en annan orsak till den bristande effektiviteten.

Det har sagts att kommunen har svårt att rekrytera lärare till de små skolorna men man har inte talat om att var sjätte lärare är sjukskriven. En legitimerad lärare är väl utbildad och skickad för att delta i skolans utvecklingsprocess. Men så är det inte organiserat i Norrtälje kommun. Rektorer och lärare har alldeles för litet ansvar för skolans resultat för
att kunna påverka. Detta trots att vi vet alla vet att det är i mötet mellan lärare och elev som resultatet formas. Kanske är detta orsaken till att det är så svårt att rekrytera lärare
och att kvalificerade rektorer slutat.

Kanske är det nu dags att vi föräldrar åter säger ifrån när det gäller våra barns framtid. Man sparar på deras skola för att i stället köpa Tingshus, köpa konstverk, bygga broar och bostäder åt nyinflyttade och hålla sig med sex kommunalråd i en kommun med 60 000 invånare! Om man nu dessutom beslutar införa politiska sekreterare kommer kostnaderna att öka med 3,5 miljoner varje år.

Vi lever i en svenska kommun där medborgarna borde få prioritera vad man önskar att skattepengarna skall användas till. Det kallas för demokrati och skyddas av svensk lag.

Kanske är det åter dags för Norrtälje kommuns föräldrar att säga ifrån när det gäller barnen? Men vem eller vilka skall säga ifrån när det gäller de äldre som också utsätts
för de styrande politikernas iver att spara pengar. Service åt våra äldre beskärs allt mer
och de blir mer eller mindre satta på undantag.