Ulrika Falk är socialdemokraternas favorit
- Annonser -

Norrtälje kommun har under de senaste tre åren radikalt ökat antalet policys, strategiska planer och riktlinjer för sin verksamhet. Detta är säkert bra men det krävs också att man följer det man beslutat.

I minst två fall har man antagit policys som man sedan inte följer.  Norrtälje har antagit en upphandlingspolicy enligt nedan. läs mer…klicka på länken

”Norrtälje kommun och dess bolag styrs av lagar och regler för offentlig upphandling. Huvudregeln enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är att ”Tilldelning av kontrakt skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Genomförandet av upphandlingsförfarandet skall ske med iakttagande av öppenhet och affärsmässighet. Denna policy gäller för alla Norrtälje kommuns nämnder och kommunala bolag.”

Ändå köper man annonser för flera miljoner i ett ej upphandlat ramavtal som man dessutom förlänger automatiskt vartannnat år utan föregående upphandling. I detta fall  bryter man inte bara mot kommunens egen policy när man låter ett mediaföretag få ensamrätt på annonsering. Man bryter också mot Lagen om offentlig upphandling  (LOU).
Först genom att man inte följer anbudslagarna och konkurrensutsätter men dessutom genom att man förlänger ett ramavtal. Enligt LOU kan ramavtal inte förlängas.

”Norrtälje kommuns fullmäktige har antagit en värdegrund för kommunen:

Invånaren först
Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov.

Allas lika värde
Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Höga förväntningar
Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden”.

Hur man kan påstå att ”invånaren är först” när cheferna är oanträffbara och vägrar att ta samtal, inte ringer upp när man lämnar meddelande och i stället överlämnar åt de anställda i kontaktcentret att lösa problemen för de medborgare och företag som söker svar på olika frågor. Det tar alltid lång tid att få de svar man behöver och ibland får man ringa två till tre gånger utan att få något svar. Ibland känns det som om tjänstemännen fortfarande upplever att det är vi medborgare som är till för dem och inte tvärtom.

Ord, policy och dokument löser aldrig de verkliga problemen av denna typ. För detta krävs ett starkt ledarskap som genom ett eget beteende skapar en kultur som organisationen sedan kan följa.

- Annonser -
DELA