- Annonser -

DEBATT

Det går bra för Norrtälje kommun, åtminstone enligt S, MP och C. Tyvärr ser samtidigt verkligheten helt annorlunda ut för många av kommunens medborgare. Allra allvarligast är att nästan var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

 Det är uppenbart att någonting måste göras. Med en ambitiös skolpolitik som istället för fokus på avveckling av skolor satsar på kunskap och studiero, kan vi höja skolresultaten.

 För det första behöver vi ordning och reda i klassrummen. Därför vill vi Liberaler införa ordningsregler på skolorna och införa mobilfrihet. Därför vill vi stötta lärarna med mer utbildning i ledarskap. Därför vill vi införa ordningsbetyg från årskurs 6. Därför vill vi att elever som vid upprepade tillfällen utsätter andra elever och lärare för kränkningar ska tvingas byta skola. Därför vill frångå inkluderingsprincipen, som innebär att alla elever oavsett behov ska gå i samma klass. Inkludering låter bra, men innebär egentligen en björntjänst mot alla elever. De elever som har störst behov får inte det stöd de behöver, medan övriga elever blir störda eller försummade. Ska alla barn, både elever i behov av stöd och duktiga elever, nå sin fulla potential måste de behandlas som de individer de är. Då är inte inkludering rätt väg att gå. En viktig åtgärd för att minska stöket i klassrummen är därför att införa särskilda undervisningsgrupper för elever med inlärningssvårigheter och elever som är utåtagerande.

 För det andra behöver vi höja lärarnas status. Därför vill vi satsa 16 miljoner kr/år på höjda löner. Därför vill vi klargöra att det är lärarna som ska bestämma i klassrummet (till skillnad från vad S, MP och C beslutat i sitt skolutvecklingsprogram, där det står att det är eleverna som bestämmer i klassrummet). Därför vill minska arbetsbördan genom att anställa fler lärarassistenter. Genom att avlasta lärarna administration kan de istället fokusera på sina kärnuppgifter; att förmedla kunskap och ägna sig åt undervisning.

 För det tredje behöver vi höja elevernas studiemotivation. Det största hindret mot höjda studieresultat är nämligen bristande studiemotivation. Vi vet att elever till föräldrar som saknar högre utbildning är mer studietrötta och mindre motiverade än andra elever. Vi vet också att ca 35% av gymnasieeleverna i Norrtälje tycker att de har dålig koll på möjligheterna efter gymnasiet, och att dessa anser att studievägledare är viktigast för att få den informationen. Vi vill därför stärka studievägledarnas roll för att få fler att upptäcka de akademiska yrken som finns, samarbeta med universitet och högskolor för att väcka intresse för högre utbildning samt ge lärare och föräldrar verktyg för att öka studiemotivationen. Fräscha skollokaler och en trygg skolmiljö är också en viktig del i arbetet för högre studiemotivation.

Det är ingen slump att jag ägnar en stor del av mitt politiska engagemang åt skolan. Skolan är avgörande för att alla barn, oavsett varifrån de kommer, ska kunna bli det de själva vill. Med kunskap kan barn från hem utan studietradition få möjlighet till klassresor. Men för att höja skolresultaten i Norrtälje krävs ett nytt ledarskap med mod att ta i det problem som finns och med kraft att genomföra de förändringar som behövs.

                             

Robert Beronius (L), kandidat till ordförande i kommunstyrelsen

- Annonser -
DELA