Fortsatta oklarheter kring kommunens fastighetsaffärer – Vem står bakom rapporten?

Det var mångas förhoppning att den utredning som revisionsbolaget PwC fick i uppdrag att utföra gällande ett antal av kommunens tidigare genomförda fastigheter skulle sätta punkt för frågan om allt har gått rätt till. Dessvärre verkar det som att både rapporten och hur den har tagits fram skapar fler frågor än vad de ger svar på. Norrtelje Nyheter kommer i ett antal artiklar faktagranska rapporten från PwC och turerna hur rapporten har tagits fram.

Bakgrund
Allt började med ett antal ledarartiklar i Norrtelje Nyheter skrivna av dåvarande ledarskribenten Norrtelje Nyheter, Leif Sparrman. Ledarna kritiserade ett antal av kommunen genomförda fastighetsaffärer. Informationen från detta ledde senare till att ROOP (Roslagens Oberoende Parti) lämnade in en motion där man begärde en granskning. Detta var i mars 2017.

Det dröjde dock ända tills den 18 december innan motionen togs upp av fullmäktige. Ett tjänsteutlåtande daterat redan den 3 oktober av dåvarande biträdande kommunjuristen Christer Hjert rekommenderade fullmäktige att besluta att motionen skulle anses besvarad då kommunen av eget initiativ redan hade beställt en utredning av PwC.

Vad som inte framgick i tjänsteutlåtandet var att granskningen beställdes redan den 20 juni 2017 vilket heller inte framgår av handlingarna från fullmäktigemötet.

Under våren 2018 sökte Norrtelje Nyheter information om statusen för rapporten. I omgångar gavs besked att rapporten var i stort sett färdig och att den inom kort skulle redovisas. Det dröjde dock ända till oktober innan rapporten slutligen fick se dagens ljus. Norrtelje Nyheter har nu ställt frågan till både kommunen och utredaren PwC hur tidsplanen för rapporten har sett ut och vi väntar på svar angående detta.

Är rapporten utförd av rätt person?
Norrtälje har ett löpande avtal med PwC gällande revisionstjänster. I detta avtal ställer kommunen tydliga krav på vilken kompetens den anställde hos PwC ska ha. PwC är ett stort företag med 2800 anställda i Sverige och hela 208.000 i världen. Genom att i avtalet styra vilka som ska arbeta med kommunens uppdrag säkerställs att arbetet utförs på rätt sätt. Ett av villkoren är att minst uppdragsledaren ska ha revisorskompetens enligt SKYREV (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer).

Men rapporten saknar uppgifter om detta. Tvärtom så har utredaren på PwC som är den enda namngivna personen i dokumentet inte den kompetens som kommunen kräver och är ej heller ansluten till tex FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) som skulle kunna motsvara vad som krävs.

Utredaren är däremot civilingenjör och auktoriserad fastighetsvärderare. Något som i detta fall kan tyckas märkligt då ingen fastighetsvärdering har gjorts och beställningen gäller eventuella oegentligheter.

Rapporten är inte underskriven
En auktoriserad revisor skriver vanligtvis under en rapport som man har utfört. Detta blir på så sätt bindande emot den yrkesroll man har och som auktoriserad revisor.

Rapporten från PwC är inte underskriven. Inte ens av den som har utfört arbetet. Det blir därför osäkert kring vem som egentligen ligger bakom rapporten och som därmed skulle bära ett ansvar över slutledningarna. Det blir ungefär lika giltigt som ett husköp där kontraktet inte är underskrivet.

Vem skulle kunna ha gjort rapporten?
PwC är ett av Sveriges största revisionsbolag och har en stor mängd auktoriserade revisorer. Därför vore det naturligt om en sådan som minst skrev under rapporten oavsett vem som gjort det egentliga arbetet.

Inom PwC finns tex en enhet som heter Forensic Services. Man kan läsa på bolagets hemsida om denna enhet:
”Vi hjälper till att förebygga, upptäcka samt åtgärda situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada. PwC:s specialister hanterar förtroendeskadliga incidenter såsom misstänkt korruption, bedrägerier, förskingringar och cyberbrott.”

I sammanhanget känns denna enhet mer som ett naturligt val då motionen från ROOP grundar sig på eventuella oegentligheter och inte fastighetsvärdering.

Vem är ansvarig för rapporten
Vid våra kontaktförsök med PwC försökte vi få vetskap om vem som egentligen är ansvarig över rapporten då den inte tycks ha utförts av en person med rätt kompetens. Vi talade då med Carin Hultgren som är huvudansvarig revisor för Norrtälje och som var den som tog emot uppdraget från Christer Hjert. Hultgren kunde inte ge besked om hur beställningen hade gjorts och hur PwC hade valt den utredare som nu med sitt namn står bakom rapporten.

Vi talade med kommundirektören Ulla-Marie Hellenberg som inte heller visste hur denna process har gått till. Kommunen krävde i sin beställning att utredningen skulle ske i samråd med kommunen och därmed borde också kommunen vetat om utföraren satt på den kompetens som kommunen kräver.

18 månader senare
Det har nu gått i stort sett 18 månader sen ROOP lämnade in sin motion. Kommunen som agerade utan mångas vetskap och gjorde beställningen i slutet av juni 2017 fick vänta i 14 månader på rapporten, om det nu inte är så att rapporten funnits på kommunen längre än vad vi vet.

Däremot så framgår det i rapporten att större delen av arbetet utförts under våren 2018, nio månader efter att arbetet beställts.

Både kommunens och PwCs agerande i frågan skapar inte det förtroende som denna utredning behövde. Medborgarna förtjänar transparens och vetskap om att kommunen agerar för invånarnas bästa och därför i denna tråkiga historia också visar sin vilja att få till stånd ett avslut på dessa ifrågasatta fastighetsaffärer.

Norrtelje Nyheter har skickat ett antal frågor till både till kommunjuristen på Norrtälje kommun samt till PwCs pressansvarig. Vi inväntar fortfarande dessa svar och ser fram emot att publicera dessa när de eventuellt kommer.