- Annonser -

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått ytterligare 40 miljoner kronor från regeringen som ska användas till en förstärkning av LOVA, Lokala åtgärder för vatten. Tidigare i år har HaV fått 160 miljoner kronor. Övergödning är fortsatt prioriterad. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Foto: Monica Forsell, Havs- och vattenmyndigheten

– Det är mycket positivt att regeringen satsar på förbättringar för övergödning på havs- och vattenmiljö. LOVA-bidraget är ett viktigt verktyg för att förbättra och skydda vattenmiljöerna i länen. Med de extra satsningarna förväntar vi oss en ökad effektivitet för åtgärdsarbetet samt ett ökat deltagande och engagemang lokalt, säger Per Olsson, biträdande avdelningschef, havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten.

Ett exempel är Kalmar län där LOVA-bidraget bland annat bidragit till att starta VA-planeringsprojekt i nästan alla kommuner. Kommunerna arbetar med VA-planeringen samtidigt och planeringen kräver en helhetssyn på vattenkvaliteten i varje avrinningsområde. Det blir därför ett naturligt och viktigt arbetssätt att samverka och att lära av varandra. Fler goda exempel finns här och i vår projektkatalog.

För att ta till vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ som på lokal nivå syftar till att minska övergödning i våra hav införde regeringen 2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget.

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från jordbruksområden och dåligt renade avlopp.

Detta får LOVA-bidrag användas till:

Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.

Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön

Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)

Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Länk till LOVA

- Annonser -