- Annonser -

BLOGG

Norrtälje kommun har JO anmälts för att man tillåtit användare att radera i sina post system innan man lämnar ut dessa för offentligt. Man har som skäl för detta angett att detta skett för att man skall få ta bort mail av privat natur innan mailboxarna offentliggörs.

Detta är i strid med kommunen egna bestämmelser där det står ”

Regler för e-post

Allmän handling

När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör.

Sekretessbelagda uppgifter

Om du tar emot ett meddelande som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska det omgående skrivas ut på papper, diarieföras och raderas ur systemet. Av säkerhetsskäl bör du undvika att själv sända sekretessbelagda uppgifter via e-posten.

Privat post

Om du tar emot eller sänder privat post som inte rör myndighetens/bolagens verksamhet ska den omgående efter avsändande/läsning raderas ur databasen.

Bevakning av brevlådor

Bevaka din e-post regelbundet, annars finns risk att viktig post blir liggande i obevakade brevlådor. Om du har semester eller är borta i tjänsten, skall du lägga in ett autosvar i din e-post där du meddelar under vilken tid du är borta och dessutom ger avsändaren en alternativ adress dit brevet istället kan skickas (till en kollega eller till den lokala registratorn). OBS! Ange inte någon mottagare av din e-post utan den personens kännedom.

På kommunens hemsida står också:

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Uppgifterna i en sekretessbelagd handling får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem.

Offentlighetsprincipen

Varje svensk medborgare har rätt att läsa och ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna rättighet kallas Offentlighetsprincipen och är inskriven i en av våra grundlagar – tryckfrihetsförordningen.

Syftet är att ge människor möjlighet att se hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har medborgaren också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga i stat, kommun och landsting.

Vi kan alltså med detta konstatera att kommunen kräver att all epost som är sekretessbelagd eller privat omgående skall raderas ur mailboxarna. Detta får absolut inte göras i samband med att informationen efterfrågas vilket också bekräftats av JO:s handläggare  vid telefonkontakt.

/Leif Sparrman

- Annonser -