Trots omfattande kritik så påbörjas brobygge i hamnen – kommunen beställer projekt och betalar

Norrtälje kommun har anlitat Skanska som entreprenör för att projektera och bygga gång- och cykelvägsbron Havslänken. Det är inte exploatören som har beställt arbetet.

Skiss på bron

Kommunen beskriver att bron Havslänken har en central funktion för den framtida stadskärnan gällande tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Det kommer göra att det går snabbare att nå flera platser och en sammanlänkning av hamnen och Societetsparken kommer medföra mer flöden av människor vilket leder till en ökad upplevelse av trygghet.

Nu har Norrtälje kommun anlitat Skanska som entreprenör för att projektera och bygga gång- och cykelvägsbron Havslänken. Detta innebär att kommunen bär betalningsansvaret, även om vissa delar kan komma att täckas av eventuellt förväntade exploateringsintäkter. Bygget är indelat i två faser, och nu pågår den första fasen med projektering och planering. Under våren 2019 inleds fas två när byggandet av själva bron startar.

Kommunen vet inte hur bron kommer att se ut. Med tanke på hur andra byggnationer har upphandlas i kommunen så kan detta väcka en del frågetecken. Men det finns vissa krav, bron ska vara öppningsbar, men exakt hur, var och hur ofta bron ska öppnas lämnas nu över till Skanska och Norrtälje kommun att arbeta fram. Andra krav är att bron ska vara minst 4,5 meter bred. Den ska vara tillgänglig för allmänheten och ha en lutning på max fem procent. Det ska gå att ordna en cirka 12 meter bred öppning i bron och den ska ha en inseglingsfri höjd på ca 2,70 meter vid normal vattennivå.

Kommunen skriver att bron inte ska belasta skattebetalarna utan den ska betalas av bostadsutvecklarna och exploatörerna som bygger husen och kvarteren i Norrtälje Hamn. Varför kommunen står som beställare av uppdraget och inte exploatörerna framgår inte av kommunen. Kostnaden för bron är oklar, då kommunen fortfarande inte vet hur den ska byggas, och det är tämligen oklart vem som betalar vad och hur stora kostnaderna för den nya stadsdelen hamnen är för kommunen.

Bostadsutvecklare rasar på börsen och vissa har redan gått i konkurs. Många planerade projekt stoppas då efterfrågan viker på nya bostadsrätter. I vissa fall försöker köpare till de nya bostadsrätterna häva köpet och flera pågående tvister finns. Förväntade räntehöjningar och kommande lågkonjuktur ser ut att förändra många av de så lovande investeringarna och riskerar att bli en riktig kalldusch för de inblandade.

Norrtelje Nyheter söker företrädare hos kommunen för kommentarer kring den nya bron och för att få ta del av offentliga handlingar och förfrågningsunderlag.

Bron har nämnts tidigare av Norrtelje Nyheter, läs mer här eller här En bro för mycket