- Annonser -

DEBATT

På sista tiden har debatten handlat mycket om storleken på skolorna och vilken påverkan storleken har på kvaliteten i skolan. Många andra, och kanske viktigare, kvalitetsaspekter har kommit i skymundan. Liberalerna har en lång lista med förslag till åtgärder för att höja kvaliteten på skolorna i Norrtälje.

En viktig kvalitetsaspekt är att skolan förmår utveckla varje elevs fulla potential. Detta innebär att skolan behöver fånga upp elever med svårigheter, men också att skolan förmår ge ledning och stimulans för de elever som lätt når de kunskapskrav som ska uppnås så att de når ännu längre i sin kunskapsutveckling. Ska vi höja skolresultaten i Norrtälje räcker det inte med att bara höja miniminivån – vi måste höja alla elevers skolresultat.

Trots många vackra ord saknar S+MP+C ambitioner för såväl de starkaste som svagaste eleverna. Åtgärder för hur man ska höja pojkars skolresultat lyser med sin frånvaro, trots att pojkar generellt sett presterar sämre än flickor. Genom att inte ens särredovisa skolresultaten för pojkar och flickor i verksamhetsmålen sopar man dessutom liksom problemet under mattan. Likadant är det med elever som saknar föräldrar med eftergymnasial utbildning, som generellt sett presterar sämre än elever med föräldrar som har högre utbildning. För nyinvandrade elever, det vill säga elever som bott i Sverige i kortare tid än fyra år, saknas inte bara särskilda mål. Deras skolresultat räknas inte ens med i statistiken över resultaten för ”samtliga” elever och följs inte upp alls.

Det saknas inte bara särskilda ambitioner för de svagare eleverna. Lika anmärkningsvärt är det att kommunen saknar en handlingsplan för högpresterande och särskilt begåvade barn och elever. Begåvade elever klarar sig inte själva. De behöver, precis som alla andra, individuellt stöd, ledning och stimulans. Utan lämpliga insatser riskerar särskilt begåvade elever att inte nå sin fulla potential och därmed stanna i sin utveckling. Alldeles för få elever i årskurs 7–9 upplever inte lektionerna tillräckligt stimulerande eller anses att skolarbetet för dem tillräckligt nyfikna på att lära sig nya saker.

För att bättre fånga upp elever med svårigheter har vi Liberaler lagt en motion om att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan. Vi accepterar inte att elever klarar sig olika bra i skolan beroende på till exempel kön och föräldrars utbildningsnivå. Vi delar inte S+MP+C:s syn att kommunen gör tillräckligt för att fånga upp dessa elever.

Vi Liberaler vill höja skolresultaten för alla elever i kommunen. Ett första viktigt steg för att nå dit är att politiken tar sitt ansvar och sätter upp bättre mål för såväl svaga som starka elever.

Robert Beronius (L)

- Annonser -