Hur ska demokratin återställas? Ska vi ha val där vi väljer myndighetspersoner?

0
185

DEBATT

Vi har ju i Sverige hävdat att vi har demokrati utgående från folkets vilja. Det har ansetts, att detta garanteras genom det system vi har med en riksdag, representativ för befolkningens åsikter, som högsta beslutande organ. En regering ska ombesörja att riksdagens önskningar och målsättningar verkställs. Till sin hjälp har regeringen sedan en mängd statliga myndigheter som ska bistå med kunskaper och verkställa vad riksdag och regering beslutat. Myndigheterna har av hävd haft relativ stor frihet.

Det senaste årtiondet har dock vi kunnat konstatera, att myndigheterna i väldigt många fall har börjat agera efter egna agendor i strid med riksdagens önskningar och regeringens beslut. Den av hävd stora friheten myndigheterna har haft, har medfört att riksdag och regering kommit till korta i ett stort antal ärenden. Detta kan vi konstatera näst intill dagligen genom medias rapporter.

Ett typiskt exempel är när riksdagen startar en process med avsikt att underlätta för det strandnära byggandet. När frågan har passerat myndigheterna, i detta fall länsstyrelserna, så har resultatet blivit tvärtemot riksdagens intentioner. Det blir ännu svårare. Andra exempel är djurskyddet, den småskaliga vattenkraften o.s.v.

Myndigheterna har på eget bevåg tagit över makten och så kan vi inte ha det, om vi vill hävda att vi har en fungerande demokrati! En myndighet ska naturligtvis vara skyldig, att med alla medel försöka uppfylla riksdagens intentioner. Anser myndigheten att detta inte är möjligt till exempel på grund av någon lag, så ska myndigheten självklart föreslå vad som behöver ändras i lagen för att det ska bli möjligt att uppnå riksdagens önskemål. Idag är det tvärtom. Så bekostar till exempel Naturvårdsverket jurister hos Naturskyddsföreningen, för att denna ska överklaga Naturvårdsverkets egna beslut, eftersom Naturvårdsverket inte accepterar riksdagens beslut om rovdjursförvaltningen.

Landsbygdspartiet oberoende anser att skarpare myndighetsdirektiv behövs, ett större tjänstemannaansvar måste införas och en ordning där myndigheten alltid ska vara skyldig att försöka uppfylla riksdagens intentioner. Annars måste vi ändra på ordningen så att vi i stället för att välja politiker får välja myndighetspersoner.

För Landsbygdspartiet oberoende
Hans Boström,