Jämställdheten måste försvaras varje dag, i Sverige och i världen.

0
270

DEBATT
Vi är mitt i en valrörelse där alla partier kämpar med begreppet svenska värderingar och där den svenska jämställdheten inte är någon orsak till politisk oenighet och därför inte heller ser ut att bli en valfråga. Alla partier säger sig vara för den. Ingen verkar anse att jämställdheten i Sverige är hotad eller ifrågasatt trots höstens stora #metoo-upprop. Jämställdheten anses vara solid och omöjlig att montera ner. Många anser till och med att den här gått för långt.

Trots detta pågår debatten om aborträtten i flera länder runt omkring Sverige. Grannlandet Polen går från fri aborträtt till ett lagförslag om nästan totalt abortförbud. När Texas införde strängare abortlagar fördubblades mödradödligheten och är nu den högsta i västvärlden. Många tror att detta inte kan hända i Sverige, men vi har bara haft fri abort sedan 1975. Innan dess åkte svenska kvinnor just till Polen för att göra abort. I Vänsterpartiet anser vi att det är av yttersta vikt att värna kvinnors mänskliga rättigheter och värna rätten och möjligheten att själva besluta om abort och få den utförd under medicinskt säkra förhållanden. Kvinnor har rätt till sin egen kropp och ska inte behöva utstå makthandlingar såsom könsstympning, våldtäkter eller sexuella trakasserier. Så länge 99,5% av alla kvinnor någon gång under sitt liv, ofta redan i barndomen, blir utsatta för trakasserier p g a sitt kön, har jämställdheten inte gått för långt. Den behöver fortfarande värnas och framhållas i nästan alla vardagliga sammanhang. Att vara för jämställdhet verkar vara mycket enkelt och okontroversiellt. Men att uppnå verklig jämställdhet verkar å andra sidan mycket svårt, när man ser hur långsamt det går.

I Sverige lägger kvinnor fem timmar mer än männen varje vecka på hushållsarbete, och lika lön för lika arbete är fortfarande långt borta. Kvinnor tar ut 72 procent av föräldradagarna och misshandlas av sin partner mer än dubbelt så ofta som män. #Metoo visade tydligt att kvinnors rättigheter ifrågasätts och kränks dagligen i Sverige. Vi måste med andra ord fortfarande aktivt arbeta för ett jämställdare samhälle.

Inga rättigheter har någonsin kommit gratis och det någorlunda jämställda svenska samhället av i dag är resultatet av en mer än hundra år lång och segsliten kamp för kvinnors rättigheter. Utförd av kvinnor. Detta måste tydligt framgå i historieundervisningen och komma alla ungdomar till del. Medveten jämställdhetspedagogik, eller så kallad genuspedagogik, har rönt stora framgångar i förskolan och givit en jämställd grund till över 90% av alla barn innan de börjar skolan. Vänsterpartiet vill utveckla pedagogiken i förskolan, men också i skolan, för en mer jämställd undervisning till nytta för alla barn, oavsett könstillhörighet. Att få lära sig allas lika värde och likvärdiga möjligheter tidigt i livet är en bra metod för att vaccinera mot ojämställdhet. I Norrtälje kommun arbetar vi för att uppmuntra fler män att arbeta i förskolan, fler pappatider på öppnaförskolan och andra aktiviteter som riktar sig mot män som vill bryta könsnormerna. Vi vill ha ett samarbete med kommunerna i nordost om att kunna erbjuda bostäder till kvinnor som utsatts för våld i hemmet och vi vill ha könsuppdelad statistik på hur Kultur och fritidsnämnden fördelar sina resurser. Bättre arbetsmiljö inom kommunen och inom vården är i sig en feministisk fråga då de flesta som arbetar där är kvinnor. Vi vill ta tag i den psykiska ohälsan hos unga flickor och kvinnor, förstärka ungdomsmottagningen, elevhälsan och BUP samt kunna erbjuda den vård och det stöd som stressrehab tidigare stod för. Vi behöver lägga grunden för ett samhälle som stödjer kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. De måste försvaras varje dag, i världen och i Sverige. Det går aldrig att ta dem för givna.

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet Norrtälje