- Annonser -

DEBATT
Vi som är skrivna i Norrtälje kommun har skattetabell 33. Detta betyder att vi betalar 33 kronor per intjänad hundralapp i skatt, Dessutiom betalar vi den högsta avgiften i Stockholms län för vatten och avlopp. Ja snart betalar vi mest i Sverige om de av kommunen utlovade VA-höjningarna fortsätter. Vi betalar också en mycket hög avgift för sophantering. Sedan betalar vi också för en hel del tjänster som dom vi avlönar med våra skattepengar utför som t ex byggnadslov och hemtjänst.

De flesta av oss skattebetalare är nog beredda att betala skatt för att våra barn skall gå i skolor med rätt kvalitet och för att de äldre skall få sluta sina sista år med värdighet och god vård. Självklart är vi beredda att betala för alla som behöver kvalitativ sjukvård och för de socialt utslagna. Kultur och fritid är också viktiga för vår livskvalitet.

Men behöver verkligen en kommun med mindre än 60 000 invånare bygga upp en så ofantlig organisation. Norrtälje kommun är en stor arbetsgivare och det skall man också vara mot bakgrund av den kommunala service man förväntas utföra. De människor som arbeter i kärnverksamheten d v s lärare, undersköterskor och sjuksköterskort, personal i hemtjänst, lägre tjänstemän coh så vidare kostar inte så stora summor per individ eftersom deras lönelägen är blygsamma.

Men när man börjar titta på den kommunala organisationen och ser att kommundirektörem tjänar som ett statsråd d v s 114 000 kr i månaden och att förvaltningscheferna (som nu kallas direktörer) tjänar ca 80 000 i månaden undrar man om detta verkligten är nödvändigt för att man skall kunna rekrytera rätt folk? De lägre placerade cheferna (enhetschefer och avdelningschefer)ligger på en snitt av 50-60 000 kronor i månaden.

Kommundirektören har dessutom en stab som kostar ca 4 miljoner kronor om året.
Ledningsstödet består av 116 personer och kostar ca 76 miljoner kronor. Så visst är kommunen överorganiserad när det gäller administration.

Till detta kommer löbnerna för våra politiker där numera sex kommunalråd kostar ca 8 miljoner om året. Till detta skall lägga de nämndordförande som har ca 275 000 kronor om året på deltid och de som har lägre arvoden. I kommmunfullmäktige sitter 61 ledamöter och i varje nämnd 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Kanske vore det en idé att som man föreslagit i Frankrike reducera parlamentet med en tredjedel- Nog borde väl en kommun som Norrtälje kunna klara sig med två kommunalråd., Det har ju gått alldeles utmärkt före valet 2014 då det också var betydligt färre ledamöter och ersättare i de många nämnderna.

En god idé kunde vara att man nollbudgeterade d v s man börjar med att se vilka resurser kommunen behöver för att bedriva den lagstadgade verksamhet (skola, äldrevård, sociala åtaganden och sjukvård)som man måste göra.  När man skapat en organisation för att med god kvalitet och tillräckliga resurser hantera detta så tittar man på vad medborgarna efterfrågar i form av ytterligare kommmunal service och vad som åtgår för drift och underhåll.

Sedan ”river man pyramiderna” för att citera tidigare SAS chefen Jan Calsson som i sin bok ifrågasatte den toppstyrda organsationen med mängder av chefer och staber. Låt istället de som jobbar i kränverksamheten ta ett större ansvar. Då ökar motivation och engagemang i hela organisationen och antalet chefer kan kraftigt reduceras.

I ”Frantidens skola”finns en sådan organisationj beskriven och också hur man bygger den men ändå franmhärdar kommunen med sig hirerarkiska ledningsmodell som de flesta andra organisationer övergivit. Att låta rektorer och lärare sköta den dagliga skolverksamheten och även ansvara för utvecklingsarbetet skulle med största sannolikhet också lösa alla rekryteringsproblem som skolverksamheten i kommunen nu brottas med.

Medelinkomsten i Norrtälje kommun är ca 260 000 kronor och av detta betalar vi således 33 kronor per hundralapp i skatt. Det blir ca 85 000 eller ca 7000 kronor varje månad!
Detta på en genomsnittlig lön på 21 700 kr per månad!

Vad vi betalar i kommunalskatt har således en avgörande betydelse för vad man får behålla i plånboken. Detta är alltså frågor som borde beröra oss alla.

Med en annan organisation kan inte bara det ”svarta hålet” på ca 120 miljoner som Sveriges kommuner och klandsting visat finns i vår kommuns skolverksamhet eliminerras utan det torde vara fullt möjligt att sänka vår kommunalskatt med 3-4 konor, Det finns andra kommuner i Stockholms län som har skatteuttag på denna nivå.

Håkan Stolt
Frötuna Björknäs
DEBATT

- Annonser -
DELA