Organisera skolan för bättre resultat

0
239

DEBATT

För att höja skolresultaten och säkerställa god ekonomisk hushållning i Norrtälje kommun behöver vi vända på varenda sten. I det arbetet behöver även barn- och skolförvaltningens organisation ses över. Decentralisering bör i denna översyn vara ett ledord. Decentraliserande organisationer bedrivs nämligen ofta mer effektivt eftersom organisationen blir mer orienterad kring kärnverksamheten, beslutsvägar blir kortare och eftersom det får medarbetarna att känna sig mer engagerade, vilket ökar motivationen, entreprenörsandan och arbetstrivseln. Ett ökat lärarinflytande är ett nog så viktigt argument vid rekrytering av nya lärare och kan därför bidra till att minska bristen på obehöriga lärare.

Ett exempel på hur fel det kan gå när verksamheter centraliseras är skolans måltidsverksamhet. Förra året centraliserades ansvaret för måltidsverksamheten, vilket resulterade i att måltidsverksamheten gick back 11 miljoner kronor. Till stor del för att finansiera några nya tjänster på den centrala förvaltningen. Syftet, att avlasta rektorerna administration, verkar samtidigt ha gått om intet eftersom personalansvaret den självgående kökspersonalen ersatts av ett mer stelbent system med måltidsbeställningar som också kräver en hel del administration.

Fokus bör istället läggas på mer frihet till rektorerna att styra över sina skolor med ett medföljande ökat ansvarsutkrävande. Inget företag skulle fungera om det fanns fem eller sju administrativa nivåer mellan VD och bolagsstyrelsen. Det skulle inte heller vara möjligt att driva ett företag om relationen mellan chefer och styrelse präglades av misstro och i värsta fall förakt.

Rektorer som inte sköter sitt jobb, vars skolor inte levererar resultat, ska också hållas ansvariga. Det innebär att de rektorer som upprepade gånger misslyckas med att leverera resultat inte längre ska få ett förlängt förordnande. Utökade befogenheter ska komma med krav på ansvar och resultat. Inte minst är det viktigt att en ny budgeteringsprocess införs där resultatansvaret flyttas till lokala ledningsgrupper. Det är inte rimligt att skolornas resultat nollställs den 1 januari varje år och att skolorna varken får ta med sig eventuellt underskott eller överskott till nästa år.

Det finns ingen snabb lösning på skolans utmaningar, men att decentralisera styrningen och stärka rektorerna ledarskap kan ge en snabb start på förändringen.

Robert Beronius (L), kandidat till kommunstyrelsens ordförande