Opinion: Helt galet med mängden kommunalråd, enligt Catarina Wahlgren (V)

Vänsterpartiet är säkra på att väljarna, hellre än ”titelsjuka”, vill ha en stärkning av demokratin och ekonomiskt ansvarstagande

0
221

Vänsterpartiet har länge varit pådrivande för att få till stånd ersättningsbestämmelser som gynnar ett mer demokratiskt politiskt arbete. Vi vill att förtroendevalda fritidspolitiker ska ha högre arvode och bättre möjligheter att gå ifrån sina ordinarie arbeten för att kunna delta i kommunens demokratiska arbete samtidigt som vi vill sänka arvoden för hel- och deltidsverksamma politiker och kommunalråd.

När Val och Förtroendemannanämnden 2015-10-27 fick ett tilläggsyrkande via mail om en att politiker som arvoderas betydande del av heltid ska tituleras kommunal/oppositionsråd så protesterade vi. Detta tillägg grundar sig i följande skrivning i Kommunallagen:

Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.”

”Betydande del av heltid” tolkades, i enlighet med SKL, som 40 %. Detta stämmer dåligt överens med vad som av arbetsgivare i vardagliga fall benämns som betydande del av heltid. 40 % är deltid, det är mindre än halvtid.

Enbart Vänsterpartiet och Roop reserverade sig mot detta beslut. Vi ville återremittera ärendet, men ville inte de andra partierna. Då yrkade Vänsterpartiet och Roop på avslag. Vid en votering var det de enda partierna som motsatte sig den nya ERSen och det nya sättet att utse kommunal- och oppositionsråd, ett förslag som dukades på bordet under sittande möte.

Norrtälje kommun fick därefter sex kommunalråd, något som man runt om i kommunen gjort sig lustig över och protesterat mot. Samtidigt har det varit ett steg som fjärmat politiken från invånarna. Vänsterpartiets förslag om att höja arvodet för fritidspolitiker och sänka arvoden för hel- och deltidspolitiker har inte ens diskuterats.

Norrtälje kommun har enligt detta förfaringssätt, nu få sju råd. Stockholms läns landsting med 2 miljoner invånare har tolv råd (och då är det en ökning). Skulle alla politiker som arvoderas mer än 40 % i landstinget kallas landstingsråd skulle det vimla av landstingsråd. Fullmäktige kan välja att kalla det för andra saker, ett exempel är gruppledare, som ju redan är ett vedertaget begrepp i Norrtälje kommun. Att gruppledare som kommer upp i arvoden över 40 % automatiskt tituleras råd är helt galet. Detta protesterade Vänsterpartiet och Roop mot redan 2015.

En debattartikel (151106) från Vänsterpartiet yttrade:Vi i Vänsterpartiet har sedan tidigt varit klara med vår politiska intention: vi vill se en jämnare resursfördelning för att säkerställa att även små partier har de resurser som krävs för att upprätthålla demokratin och företräda sina väljare. Vi vill därtill se en förändring av hur grundbeloppen räknas ut för att minska kostnadsökningarna. Vi är säkra på att väljarna, hellre än ”titelsjuka”, vill ha en stärkning av demokratin och ekonomiskt ansvarstagande.

Efter valet har vi deltagit i förhandlingar där införandet av politiska sekreterare diskuterats. Vi tycker att det är självklart att alla partier ska kunna ha en sekreterare på minst 50% för att kunna rekrytera kunniga personer. Detta finns det motstånd mot och det har inte gått att få igenom. Däremot är det inga problem att rösta för ett system som ger oss sju kommunalråd. Det vore mer demokratiskt att se till att alla partier kan ha en politisk sekreterare på minst 50%.

Vänsterpartiet yrkade på kommunfullmäktige 181112 på ett eget förslag som innebar att det kan finnas högst tre kommunalråd och två oppositionsråd i Norrtälje kommun. Alla partier hade möjlighet att välja detta framför att rösta på ett förslag som innebar sju kommunalråd, varav ett från Sverigedemokraterna. Alla andra partier valde att kalla ett system som tillämpats i två år (en halv mandatperiod) för praxis, vi väljer att kalla det för en parentes.

Catarina Wahlgren är vänsterpartiets favorit hos väljarna

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet