- Annonser -

DEBATT (Liberalerna)

Relativt höga hyror och eftersatt fastighetsunderhåll är sedan flera år en verklighet för de som bor hos Roslagsbostäder AB. Bidragande till detta är det extra räntepåslag på 0,9 procent (0,7 procent för nyproduktion) som kommunen tar ut för att låna ut pengar till sitt dotterbolag. Stora aktieutdelningar till ägaren bidrar inte till att göra saken bättre. Räntepåslaget motsvarar drygt 200 kr i månaden på en normalhyra.

Ett så högt räntepåslaget är inte marknadsmässigt. Enligt SABO:s tidning Allmännyttan har Norrtälje det högsta räntepåslaget av alla kommuner, nästan dubbelt mot genomsnittet. Detta leder till att kommunen systematiskt dränerar Roslagsbostäder på kapital samtidigt som fastighetsbeståndets värde blir lägre än det kunde vara i och med att underhållet tenderar att bli eftersatt. Ytterligare en nackdel med ett högt räntepåslag är att man låter kommunens egna finanser framstå som bättre än de är. Kommunens totala ekonomi blir därmed mindre transparent.

Idén med att låta kommunen utgöra koncernbank är i grunden god. En kommun kan få bättre lånevillkor än enskilda bolag, eftersom man inte kan försättas i konkurs och därmed utgör en lägre risk för långivarna. Genom att samla dotterbolagens lån får man även ihop en större lånevolym, vilket också ökar förutsättningar för goda lånevillkor. För att inte skapa orättvisa villkor mot andra hyresvärdar på bostadsmarknaden är ett visst räntepåslag både rätt och riktigt. Så länge räntepåslaget är kostnadsneutralt kan ingen kritik mot systemet riktas, eftersom då inte privata fastighetsbolag missgynnas. Roslagsbostäder får en billigare upplåning och betalar mellanskillnaden till kommunen, vilket ger kommunen ränteintäkter. En bra lösning för både kommunen och Roslagsbostäder.

Ett mer rimligt räntepåslag skulle kunna vara 0,4 procent generellt och 0,3 % för nyproduktionen. En sänkning till denna nivå skulle kunna innebära flera fördelar: lägre hyror, avsevärt mer pengar att satsa på underhåll och/eller en välbehövlig höjning av Roslagsbostäders soliditet.

Roslagsbostäders roll i kommunen är enligt vår mening mycket viktig när det gäller att avhjälpa den stora bristen på hyresrätter. Särskilt för våra yngre medborgare och de med lägre inkomster är hyresrätten viktig. Roslagsbostäders interna bostadskö är mycket lång och invånarantalet i kommunen växer. Genom att tillhandahålla prisvärda lägenheter med god standard fyller man ett behov som annars är svårt att tillgodose. För kommunen som ägare uppstår i bolaget också på lång sikt ett stort ekonomiskt värde.

Men för att uppnå alla dessa fördelar krävs att bolaget ges justa ekonomiska förutsättningar. Däri ingår ett neutralt räntepåslag som en viktig förutsättning.

Robert Beronius och Anders Unnerstad (L)

- Annonser -
DELA