Sverigedemokraterna lämnar budgetförslag för första gången i kommunen

Detta är Sverigedemokraterna Norrteljes första egna budget (som inkluderar siffror) någonsin i kommunen. SD i Norrtälje har tidigare lämnat genomarbetade budgetvisioner i ren text.

0
359
Källa: SD i Norrtälje
Vi är stolta och glada över vad de har presenterat men räknar med att bli ännu duktigare och mer slipade för varje budget som läggs fram under kommande mandatperiod. SD kommer för första gången in i nämndernas alla arbetsutskott från 2019 och kommer därmed få större insyn i kommunens verksamhetsområden vilket givetvis kommer gynna kommande budgetarbeten.

SD vill med detta budgetförslag visa på den övergripande inriktningen för vår politik men har inte kunnat gå ner i detaljnivå mer än vad som syns i förslaget.

Sammanfattningsvis kokar SD:s budgetvision ner till följande

Ansvar

SD tar ansvar för kommunens ekonomi. Vi är oroade över den höga expansionstakten, där infrastruktursatsningar finansieras med lånade pengar. Det gör att kostnaderna för räntor på dessa lån riskerar att skjuta i höjden. Sverigedemokraterna tycker att Norrtälje kommun ska dra ned på expansionstakten vilket syns i budgeten.

Trygghet

Trygghet för barnen när de är på dagis eller i skolan. Vi vill vara trygga i förvissningen att barnen lär sig något i skolan, att det är tillräckligt med personal i klassen eller i barngruppen. För att skapa ordning och reda och trivsel i lek och lärande.

Och trygghet för de äldre. Våra gamla byggde folkhemmet. De förtjänar en värdig ålderdom. De ska känna trygghet för att hemtjänsten kommer, för att det finns tillräckligt med vårdpersonal och att man inte ska lämnas vind för våg när man som allra mest behöver samhällets stöd.

Kultur

Vi Sverigedemokrater tycker om den svenska kulturen. Vårt språk, vår gemensamma historia, våra traditioner. Kultur är en levande landsbygd, med skolor, bygdegårdar, och egnahem. Vi tycker det är viktigt att värna den svenska kulturen.

Vi tycker också att det är viktigt att nyanlända får de bästa möjligheterna att tillägna sig vår kultur och vårt språk. Därför rymmer vår budget en kraftfull satsning på en integrationsplan, där inspirationen kommer från Vellinge kommun där höga krav ställs på nyanlända att bli en del av vårt samhälle. Vi vill göra på samma sätt här i Norrtälje kommun, så att de nyanlända så snabbt och effektivt som möjligt lär sig vårt språk och vår kultur för att komma i arbete och bli en del av vårt folkhem.

En intergrationsplan skall omfatta krav på framsteg inom SFI, att man genomgår och får godkänt resultat i samhällsorientering samt att det krävs att personen följer de aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete. Vilka demokratiska värderingar och grundprinciper som Sverige inklusive kommunen bygger på är viktigt att tidigt introducera i ett tidigt skede i den nyanländes liv i Sverige.

I vår budget satsar vi följande i förhållande till Alliansens budgetförslag för 2019

  • 1,2 miljoner mer till Kultur- och fritidsnämnden
  • 5,8 miljoner mer till Barn- och skolnämnden
  • 0,5 miljoner mer till Sjukvård (men ännu mer på sikt dvs 2020/2021)

Läs hela förslaget här: Sverigedemokraternas budgetförslag 2019-2021 för Norrtälje kommun


Andrea Kronvall (SD), gruppledare SD i Norrtälje och blivande oppositionsråd