Tveksam kommunal laglighet

0
213

PRESSMEDDELANDE

Den 8e april kunde Norrtelje Nyheter berätta om kommunens aktiviteter med att underkänna enskilda avlopp med ”för små” slamavskiljare.

Detta är helt i linje med kommunens VA-plan, som har antagits av kommunfullmäktige. Då kan man tycka att en kommun naturligtvis följer lagen när det handlar om om något så viktigt som hälsa och miljö.

Men, när detta behandlades i Kommunfullmäktige, protesterade vi Sverigedemokrater och krävde återremiss på grund av flera orsaker:

  • VA- planen jämställer utsläpp i mark och vatten medan modern forskning har funnit att visserligen är utsläpp av fosfor och kväve i vatten mycket olämpligt men vid utsläpp i mark tas dessa näringsämnen om hand naturligt av växtligheten.
  • Miljöbalkens andra kapitel, sjunde paragrafen talar om åtgärder skall ”rimlighetsavvägas”. Vi tycker det svårt att hävda att en väl etablerad anläggning som inte medför några mätbara risker för hälsa eller miljö skall underkännas.

Fullmäktige tog ingen hänsyn till våra invändningar varför Sverigedemokraterna nu har anmält kommunen för misstänkt brott mot miljöbalken till Förvaltningsrätten i Uppsala. Vad rätten kommer fram till kan man ännu inte veta, men det kan vara värt att fråga kommunens underkännande tjänstemän om de har några mätresultat som stöder underkännandet och om anser sig följa lagen vad gäller Miljöbalkens andra kapitel sjunde paragrafen.

Ingmar Ögren SD, civilingenjör