DEBATT: Statsförvaltningen måste ta hänsyn även till landsbygdens folk och villkor, Landsbygdspartiet Oberonde

0
279

Vi behöver reformera statsförvaltningen för högre rättssäkerhet och bättre funktion för medborgare, näringsverksamheter och landsbygdens verklighet. 

Vi vill införa en författningsdomstol, återinföra tjänstemannaansvar och ha tidsbegränsade uppdrag för chefer i offentlig förvaltning, skriver Olle Larsson, Landsbygdspartiet.

Landsbygdspartiet oberoende är ett parti som arbetar för balans mellan stad och land, där även landsbygden ska kunna leva och utvecklas. Vår politik handlar om konkreta, verklighetsanknutna och jordnära frågor. För att uppnå det behövs grundläggande förändringar i samhällssystemet.

Många av oss som lever på landsbygden vet hur det kan vara när ”Myndigheten” bestämmer; som enskild person eller företagare kommer man ofta till korta. Hur orättvist det än kan vara så har man ofta inte kunskap eller resurser att ta striden med tjänstemän som har all tid i världen att driva ”Ärendet”. Vi lever med ett regelkrångel och en byråkrati som måste reformeras. Det måste till förenklingar och bättre villkor för folk och företag, inte minst inom de gröna näringarna.

Många av oss som lever på landsbygden följer skogspolitiken. Även den nuvarande regeringen har gått vilse i skogen. Trots ett skogsprogram förlorar vi produktion, kreativitet och utveckling i skogen när man inte klarat av att hantera Artskyddsfrågor.

Många av oss som lever på landsbygden är engagerade i livsmedelsfrågorna och följer jordbrukspolitiken och livsmedelsproduktionen. Sverige är importberoende av livsmedel och har onödigt låg inhemsk produktion. Det brister i livsmedelsberedskapen, den offentliga upphandlingen väljer ofta import och jordbrukarna lever i en generellt svår situation, i år än mer förvärrat av torkan. Trots att vi fått ett livsmedelsprogram saknas det fortfarande handling och verkliga förbättringar i verkligheten.

Många av oss som lever på landsbygden har engagemang, kunskaper och en djup känsla för livsmiljö, natur och kultur. Trots det omyndigförklaras folket och markägarna i praktiken när naturvårdsmyndigheterna i en ständig process alltmer tar över och löser in marker för statlig naturvård, vanligen avsättning som orörd natur. Alltså; här betalar även landsbygdsborna sin skatt. Till stor del är denna skatt baserad på produktionen inom jord- och skogsbruk, vilket också vilar på statens regelverk och villkor. Sedan används en del av dessa skattepengar för att lösa in landsbygdens resurser i form av jord och skogsmark med följd att arbetstillfällen och skatteunderlag försvinner. Så svälter man successivt ut landsbygdens folk.

Betesbaserade näringar över hela vårt land belastas mer eller mindre av det samlade rovdjurstrycket som medför skador, förluster och merarbete. Rovdjursförvaltningen är valhänt , fel prioriterad och tar otillräcklig hänsyn till såväl sitt syfte som berörda människor och näringar.

Dessa politiska problemområden är inte under direkt kontroll av politikerna. Ansvaret för genomförandet av de politiska besluten ligger på förvaltningsmyndigheterna. Visst behövs en hel del nya politiska initiativ och kraftfulla beslut för att åtgärda de missförhållanden vi har men i den politiska uppstädningen måste det också ingå en reformering av statsförvaltningen.

Utifrån exemplen ovan kan vi förstå de direkta anknytningarna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och inte minst länsstyrelserna. Alla dessa myndigheter och deras inbördes relationer måste ses över och åtgärdas för högre grad av rättssäkerhet och bättre funktion mot medborgare och företag.

En författningsdomstol är ytterligare en viktig åtgärd som stagar upp myndigheternas verksamhet och minskar handlingsutrymmet för tolkningar av lagar och regelverk. Landsbygdspartiet vill införa en författningsdomstol och återinföra ett tydligare tjänstemannaansvar.

För att skapa en sund koppling till det omgivande samhället och tidens förändringar behövs tidsbegränsade förordnanden för högre cheferna vid förvaltningsmyndigheterna. Återkommande anar vi dolda agendor och oklara lojaliteter bland tjänstemän och chefer. Det får inte vara så att missförhållanden, oklara lojaliteter och andra tvivelaktigheter kan konserveras under årtionden bakom lagstadgade anställningsskydd. Varken landsbygden eller samhällsekonomin har råd med sådana inlåsningseffekter.

Det finns myndigheter med gott renommé. Skattemyndigheten ges ofta positiva erkännanden, Statskontoret är ett viktigt instrument i ett reformarbete och Riksrevisionen kan bygga förtroende och har en viktig roll för uppföljning och ärlig, objektiv utvärdering.

Politiken måste lägga grunden för en väl fungerande och rättvis statsförvaltning.

Det krävs en samhällsorganisering som är lojal och solidarisk även med landsbygdens människor och som främjar långsiktig målsättning om en levande landsbygd. Statsförvaltningens organisation och funktion är en av grundbultarna. Därför behöver vi reformera statsförvaltningen.

Olle Larsson, Härjedalen
Landsbygdspartiet oberoende
Kandidat i riksdagsvalet 2018