Fortfarande låg grundvattennivå – lika allvarligt nu som i somras

Använd vattnet klokt då risken för vattenbrist är lika stor nu som i somras

0
337

Under den varma och torra sommaren var det många som runt om i kommunen fick problem med sitt vatten och många brunnar sinade. Men trots att värmen är borta och vi under en tid har haft både regn och rusk så är grundvattennivåerna fortsatt låga. Sveriges Geologiska Institut som dagligen beräknar grundvattennivåerna för hela 37000 områden i Sverige klassar Norrtälje som <p15, vilket är den grupp med den absolut lägsta grundvattennivån i förhållande till det normala.

Snabbt eller långsamt vatten?

Vatten grupperas i två kategorier, små/snabba vattenmagasin och stora/långsamma. Den första kategorin finns i jordarten morän och kan enklast förklaras med att grundvattnet reagerar snabbt på regn och fylls på fort. Norrtälje kommun är uppdelat i två där den norra delen av kommunen har långsamt vatten och den södra (med en ganska rak gräns västerut från Norrtälje Stad) har snabbt vatten.

Eftersom vi hade en förhållandevis torr vinter förra året och att sommaren var extremt torr så har det därför behövts stora mängder nederbörd för att nivåerna ska återhämta sig. Men även om regnet kom och risken för bränder försvann så är det långt ifrån vad som behövs för att säkerställa vattentillgången.

Långt under normala nivåer

Vad är då normala nivåer? SGU har statistik som man jämför nivåerna mellan 1961 – 2014. Det är en väldigt lång mätperiod på hela 55 år där man kan konstatera vad som är normalt för alla dessa områden. Dessutom skiljer sig alla områden åt då de fylls på vid olika tidpunkter på året. Längst i norr blir tex vintrarna väldigt torra då vattnet ligger som snö under lång tid. I södra Sverige med mildare vintrar brukar perioden mars/april vara den tid som nivåerna är som högst.


Lägsta grundvattennivåerna i hela Sverige

I stort sett hela Roslagen och framförallt hela Norrtälje kommun klassas som <p15 vilket innebär mycket under normalt. Klassningen görs med 5 bedömningar där den högsta nivån benämns Mycket över normalt. Eftersom beräkningarna görs dagligen så handlar därför inte mätvärdet om en viss period utan om hur läget är just nu

Sinande brunnar och saltvatteninträngning

Vatten och hur grävda brunnar och borrhål fungerar är ett kapitel för sig. Men risken när en vattenkälla sinar är att tillförseln försvinner för gott. Ett normalt flöde av vatten skapar ett viss tryck som upprätthåller att det kommer mer vatten även i mindre mängder vid torka. Men när vattnet försvinner så kan just dessa små ”kanaler” försvinna.

Ett ännu större problem är det för alla kommuninnevånare som bor nära havet. De allra flesta har idag sötvatten i sina brunnar, dvs helt vanligt vatten. Men om källan sinar så kan vattentrycket från havet tränga in i brunnen eller borrhålet och i värsta fall förstöra brunnen helt och hållet. Numera finns det alternativ till att bli tvungen att tex borra ett helt nytt hål efter vatten och det är avsaltningsanläggningar. De har med åren blivit billigare men innebär både extra hantering och kostnad.

En tom brunn kan bli en dyr affär

Tänk på hur du använder vattnet

Det bästa är naturligtvis att fortsätta vara försiktig om man har sin egen brunn. Duscha snabbare och allmänt tänka på hur man använder vattnet räcker långt. De flesta av kommunens brunnar ska vara registrerade och det ska finnas uppgifter på hur många timliter (så många liter vatten i timmen rinner in i brunnen) varje brunn/borrhål ger. Eftersom det nu återfylls väldigt långsamt kan dessa uppgifter vara en fingervisning om hur mycket vatten som finns och då blir det lättare att bedöma om man förbrukar mer eller mindre än tillgången.

FAKTA

SMHI och SGU har en hemsida som heter www.grundvatten.nu. Där kan du löpande följa grundvattennivåernas status