Handlingsplan för bredbandsutbyggnaden är antagen

0
260

I samband med kommunstyrelsens sammanträde i måndags antogs en handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Med nuvarande utbyggnadstakt befaras målet att 90% av kommunen ska ha bredband 2020 inte vara uppfyllt före 2030 varför man nu genom handlingsplanen kraftsamlar för att utbyggnaden ska kunna intensifieras.

Områden
Genom beslutet kommer kommunen att dela in kommunen i mindre områden. Detta för att tydligare kunna se de olika behoven och utmaningarna som finns för varje plats. Eftersom det tidigare har saknats en samlad bedömning vill man genom denna kartläggning få en bättre bild av hur det ser ut idag inklusive alla olika aktörer på marknaden.

Efter utvärderingen delas områdena in i tre grupper:
• Utbyggnad kommer sannolikt att ske på kommersiella grunder
• Utbyggnad kommer sannolikt inte att ske på kommersiella grunder
• Området är ett gränsfall rörande huruvida utbyggnad kan ske på kommersiella grunder

Därefter kommer kommunens inblandning fokuseras och intensifieras där behovet som kan fyllas är störst i relation till resursförbrukning, som det står i handlingsplanen.

Dialog
Handlingsplanen innehåller ett antal olika verktyg för att stimulera utbyggnaden och kommunen kommer att föra dialog med samtliga aktörer på marknaden.

Eftersom Norrtelje Energi idag äger ett stort stamnät med fiber där utomstående aktörer kan köpa in sig så ska tillgängligheten för de olika aktörerna på marknaden ökas samtidigt som man ställer krav på motprestation.

Styrning
Med nuvarande situation krävs en kraftansträngning där kommunen ska vara en samlande kraft. En styrgrupp ska tillsättas bestående av kommunstyrelsens presidium, Norrtälje Energis presidium samt kommunens samhällsbyggnadsavdelnings ledningsgrupp.

En arbetsgrupp utses av styrgruppen och man ska månadsvis följa upp framdrift och utveckling.