Kommunen får svidande kritik av PwC och interna revisorer – brister i kontroll av investeringar

Den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inte har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommunens investeringsprocess.

0
209
Stora brister har identifierats av revisorerna vid granskning av kommunens investeringar

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning av kommunens styrning av investeringsprojekt. Delar av kritiken som framförs är att samma system inte används för planering, genomförande och uppföljning av kommunens investeringsprojekt. Det saknas även koppling till ekonomi i systemet som används.

PwC gör bedömningen att styrning och uppföljning av investeringar är viktiga för att kommunens mål om god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås och att bristerna som nu hittats kan komma att påverka kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt.

Detta är några av de områden där brister hittats:

  • Vad gäller behovsbedömning och förstudier så saknas detta i kommunens exploateringsprojekt. Det har identifierats stora brister i uppföljning och hantering i avvikelser. Det finns otydligheter kring roller, ansvar och vem som får fatta vilka beslut

 

  • Investeringsplanen är kortsiktig och väldigt detaljerad vilket skapar ineffektivitet i arbetet. Det saknas investeringsplan på längre sikt och beräkningar hur mycket kommunen årligen klarar av att investera och vilka driftkostnader detta medför

 

  • Projekten genomförs inte alltid utan hamnar på 50-70 procent av beslutad budget. Däremot lyfts inte projekt som inte genomförs ut ur investeringsplanen vilket gör det svårt att följa upp och kontrollera projekten

 

  • Det finns en uttalad kontroll av hamnen och VA för stora transaktioner men inga direkta kontroller på själva investeringsverksamheten vilket innebär att det som verkligen sker skiljer sig mot uppfattningen

 

  • Avvikelsehantering och uppföljning av kommunens exploateringsprojekt har stora brister. Det blir därför svårt att följa hur det har gått och hur hantering av avvikelser har skett under själva projektet.

Kommunstyrelsekontoret håller inte med revisorerna fullt ut i bedömningen vad gäller en otillräcklig intern kontroll i investeringsprocessen enligt revisionsrapporten.