Kommunens budget 2019-2021: Lånen ökar och exploateringsintäkterna dröjer

Det har varit ett intensivt arbete med att få en budget 2019 - 2021 för Allians i Norrtälje (M, C, L och KD)  och mycket av innehållet är ärvt från tidigare styre (S, MP och C).

0
330
Från vänster: Göte Waara (KD), Robert Beronius (L), Anders Ohlander (C) och Bino Drummond (M)

Det är en konservativ liberal budget som läggs fram av Allians för Norrtälje. Budgeten ska beslutas och debatteras i kommunfullmäktige måndagen den 10:e december och det förväntas bli en lång dag och kväll för politikerna. Som vanligt kan du kan lyssna in på Radio Roslagen (104,1 & 107,8 eller via webbradio) för att ta del av sammanträdet. Budgeten kan komma att revideras längre fram men förväntas gälla för 2019.

Överskottsmålet i Norrtälje kommun höjs från en procent till två procent. Detta ska inte innebära några förändringar i förvaltningarna. Förvaltningskostnaderna ökar med cirka 3,2%. Utdelningen från kommunens bolag, primärt Campus Roslagen AB, kommer att kunna täcka en del av detta.

Pensionsskulden ska användas på ett nytt sätt och beräknas stärka det egna kapitalet, drygt 30 mkr kommer att kunna nyttjas på ett nytt sätt där pensioner betalas som vanligt men där den bokföringstekniska manövern stärker finanserna för kommunen. Det finns en oro över att Sverige och kommunen är på väg in i en lågkonjuktur men någon plan B har inte tagits fram.

Från kommunens budget 2018 – 2019

Allians för Norrtälje satsar på att bibehålla välfärden och har inga planer på att sänka skatterna. I den nya budgeten framgår det att interna prissättningar för hyror och räntor kommer att ses över.

Drygt 153 mkr i statsbidrag är inte med i budgeten på grund av osäkerheten kring detta. Det är en försiktig budget på intäktssidan som har lagts.

Befolkningen förväntas öka med cirka 1.000 personer årligen som förväntas flytta in till kommunen. Beräkningarna har gjorts med hjälp av SKL:s verktyg och förhoppningen är att fler kvinnor ska flytta in. Det föds fortfarande färre än som går bort i Norrtälje.

Låneramen höjs till fyra miljarder och ska öka till 4.897 mkr

Vid presskonferensen informerades det att nuvarande låneram ska ökas till fyra miljarder för att finansiera redan beslutade satsningar. Det är primärt satsningar på utbyggnaden av hamnen och infrastruktur som bidrar till behovet av ökade lån.

En del av låneportföljen ska läggas om då vissa lån löper ut men det finns ingen uppfattning om genomsnittlig löptid för nuvarande lån. Drygt två miljarder ska lånas upp via Kommuninvest och obligationer. Det är fortfarande oklart vad räntan kommer att bli. Kommunen har idag ingen kreditrating men ett arbete pågår för att få en kreditrating, som investerare använder för att bedöma risken för att låna ut pengar till kommunen. Förhoppningen är att räntan ska bli lägre än tidigare och Bino Drummond (M) gör bedömningen att kommunen har goda finanser och att medborgarnas framtida skatteintäkter är en god säkerhet för de lån som tas.

Norrtälje kommun budget 2019 – 2021

Exploateringsintäkter dröjer och fortsätter gå med negativt resultat

Hamnen löper på med full utbyggnad enligt plan. Exploateringsintäkter som tidigare styre (S, MP och C) framhållit ska täcka samtliga kostnader visar sig nu inte stämma. Vid presskonferensen informerade Bino Drummond (M) att det kan bli lönsamt men att det dröjer innan expansionen ger lönsamhet. Förväntade exploateringsintäkter är tänkta att amortera lånen som tagits. Tidigare amorteringstakt var fyra mkr per år med en total lånevolym om cirka fyra miljarder, vilket det nya styret anser är för långsamt.

Norrtälje kommuns budget 2019 – 2021

Det innebär att exploateringsintäkterna och anläggningsavgifter har backat 169 mkr 2018, vilket tidigare har kommunicerats som att exploatörer ska betala. Den negativa utvecklingen ser ut att fortsätta och totalt är det ett negativt resultat om -898 mkr. Det är en försiktigare budget när det kommer till exploateringsintäkter och ett nytt ”business case” ska finnas som sträcker sig till år 2030 där satsningarna förväntas ge resultat.

Övriga satsningar

Den politiska viljan är att hela kommunen ska leva men det allokeras inga direkta medel i budgeten till att finansiera detta. Bredband är ett område som det ska satsas på men inga medel tillförs i budgeten.

FN:s globala klimatfrågor har antagits, vilket är högt ställda mål som ska genomföras till 2030. Någon finansiering för att nå målen saknas i budgeten.

Anders Olander (C) är nöjd med satsningen på Färsna Gård och Veterantraktorklubben som har fått stora bidrag och stöd, vilket är ett av Centerpartiets viktigaste frågor. Museum uppges vara en viktig fråga.

Infrastrukturen för landsbygd och skärgård får inga investeringar däremot ska det satsas 21 mkr i bidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden. Infrastrukturen i landsbygd och skärgård ska skötas via diverse föreningsstöd.