Norrtelje Nyheter anklagade för fakenews, vi väljer att publicera dokumenten kring nedskärningarna i skolan

0
309
Minskad lärartäthet, indragna blöjor och sämre omfattning för föräldralediga och arbetslösa

Norrtelje Nyheter har i en rad artiklar visat förslagen till neddragningar inom barnomsorg och skola. Vi väljer nu att visa det dokument som aldrig var menat att visas innan valet men som är ett resultat av den tidigare av kommunfullmäktige godkända budgeten med besparingar främst inom skola och barnomsorg.

Bakgrunden till förvaltningens förslag är att den antagna budgeten innebär besparingar på 30 miljoner per år i 3 år. Det är förvaltningens uppgift att arbeta fram de förslag som krävs för att budgeten ska vara i balans. På skolförvaltningen arbetar många tjänstemän med dessa frågor och allt annat som ligger inom deras ansvarsområde och är sakkunniga när lekmannapolitikerna senare ska fatta beslut i arbetsutskott och nämnd.

Inför arbetsutskottets möte i april så presenterade förvaltningen de åtgärder som man ansåg nödvändiga för att uppnå en budget i balans. Alla närvarande politiker fick också detta material. Förvaltningen önskade därför enligt den källa som Norrtelje Nyheter har fått informationen av att politikerna skulle fatta beslut enligt arbetsmaterialet på nämndens möte i maj.

Enligt protokollet daterat den 14:e maj 2018 från barn- och skolnämndens möte så redovisas beslutsunderlaget och tjänsteutlåtandet från förvaltningen. Muntlig redovisning av Åtgärdsplan och muntlig uppföljning av enhetstaxa i förskoleverksamheten från arbetsutskottets protokoll 2018-04-26.

Enligt Norrtelje Nyheters källa som är en anställd på kommunen valde minoritetsstyret som har majoritet i nämnden att inte lyfta tjänstemännens förslag till nedskärningar utan valde att skjuta på beslutet.

Dock så har redan vissa beslut i det dokument som man nu inte vill kännas vid redan införts. En höjning av priset för den pedagogiska lunchen från 15 till 30 kronor ska under 2018 innebära enligt tjänstemannaförslaget en besparing på 300.000 kronor.

I juni redovisade nämnden ett underskott på över 13.000.000 kronor.

I slutändan så är det politiken som ska fatta beslut om neddragningar, men det är tjänstemännen som arbetar fram de besparingsförslag som ska genomföras då de besitter både kunskap och kompetens över det verksamhetsområde man ansvarar för. Precis som när deras besparingsförslag lades fram i april.

Att nu politiken valt att inte ta de obekväma besparingsbesluten enligt deras eget budgetförslag innebär att om ett beslut tex skulle tas på besparingar på nästa nämndmöte i oktober så måste förvaltningen för att få en budget i balans på två månader spara in runt 13 miljoner kronor då deras eget förslag från april inte har blivit politiskt beslut.

Om man inte lyckas uppfylla budgetkravet kommer det nya styret som formellt tar över makten vid årsskiftet få en svår uppgift att rätta till underskottet. Detta oavsett vilken politisk majoritet som blir efter valet.

 

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun anklagar Norrtelje Nyheter för att inte ha faktagranskat sitt material trots att uppgiftslämnaren kommer från kommunen.

Nedan kan du läsa dokumentet som Norrtelje Nyheter har tagit del av: ”Sammanställning åtgärdsplan för barn- och skolnämnden 2018 – 2019 som föredragits för arbetsutskottet och nämnden under april och maj 2018”.
Ladda ned PDF här för bättre upplösning: Dokument skolnedskärningar 2018

Minskad lärartäthet, indragna blöjor och sämre omfattning för föräldralediga och arbetslösa
Anställningsstopp, dubblade priser på lunch och avveckling av öppen förskola är några av åtgärderna i åtgärdsplanen.
Notera att det i dokumentet står avveckling av tre stycken skolenheter.

Totala besparingar för den pedagogiska verksamheten är 60 mkr. Under 2018 ska det sparas drygt 5 mkr och under 2019 55 mkr. Hur stora underskott som barn- och skolnämnden dras med är oklart. Ett inköpsstopp infördes till skolstarten i augusti 2018. Vilka beslut och åtgärder som ska hanteras kommer att bli en fråga för politiken efter valet. En sak är säker: Det är inget dukat bord för de som tar över efter nuvarande minoritetsstyre(S+C+MP).