- Annonser -

Under december månad 2018 nyregistrerades 23 414 personbilar, en minskning med 33,8 procent jämfört med december månad föregående år. Nedgången kan delvis förklaras med kalendereffekten, då december 2018 hade två färre registreringsdagar än december 2017. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Den 1 juli infördes det nya Bonus malus-systemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Miljöanpassade fordon, så kallade klimatbonusbilar, med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i december drygt 12 procent.

De högre fordonsskatterna på nyregistrerade dieselbilar som Bonus malus-systemet innebär gjorde att många togs i trafik före den 1 juli. Detta medförde att andelen nyregistreringar av dessa minskade med 48 procent under december månad jämfört med samma månad föregående år.

Av de nyregistrerade bilarna var 23 050 av årsmodell 2016 eller senare och 364 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 20 623 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 2 791 fordon.

68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 33 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 770 under december, vilket är en minskning med 21,1 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 114, en minskning med 23,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 656, en minskning med 3,2 procent jämfört med december 2017.

Nyregistreringar januari – december 2018

Totalt under året minskade nyregistreringar av personbilar med 6,9 procent jämfört med föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar under året är 137 409, en minskning med 28,1 procent jämfört med föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 14,9 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 11,2 procent under år 2017.

Nyregistrering av fordon under januari – december 2018 fördelade på fordonsslag

Fordonsslagjanuari-december 2018januari-december 2017Förändring i procent
Personbilar365 535392 728-6,9
– därav bensin173 808157 55410,3
– därav diesel137 409191 067-28,1
– därav el7 1474 35964,0
– därav elhybrider21 02518 63812,8
– därav laddhybrider21 81115 99336,4
– därav etanol/etanol flexi fuel1 0201 090-6,4
– därav gas/gas bi-fuel3 2883 971-17,2
Husbilar (delmängd av personbilar)7 8567 3566,8
Lastbilar66 39365 0302,1
Bussar1 0031 373-26,9
Släpvagnar (exkl. husvagnar)50 45554 345-7,2
Husvagnar3 8934 197-7,2
Traktorer8 9959 308-3,4
MC12 66911 9905,7
Mopeder klass 111 63022 160-47,5
Snöskotrar10 47110 510-0,4
Terränghjulingar4 2514 919-13,6

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2018 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

- Annonser -