- Annonser -

Förra året gjordes 24 miljoner fler resor i kollektivtrafiken än året innan. Det är rekord för SL-trafiken och motsvarar en ökning med 2,6 procent från 2017 – drygt en procentenhet högre än befolkningstillväxten i länet. 80 procent av resenärerna uppger även att de är nöjda med kollektivtrafiken, vilket överstiger regionens mål på 75 procent och är i linje med föregående år. Det ekonomiska resultatet för SL och kollektivtrafiken är också fortsatt starkt och hamnar på 580 miljoner kronor – 330 miljoner över budgeterat resultatkrav på 250 miljoner kronor.

– Detta är glädjande siffror. Det bästa betyget kollektivtrafiken kan få är fler och nöjda resenärer. Det är ett kvitto på att arbetet med att utveckla trafiken med fler avgångar, högre kvalitet och bättre utbud ger resultat, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.

– Det starka resultatet kan också förklaras med fortsatt låg kostnadsutveckling för kollektivtrafiken. Trafikkostnaderna ökade under 2018 med 1,4 procent, betydligt lägre än budgetkravet på 3,3 procent. Även arbetet med att öka intäkterna från reklam, motverkande av fusk och tjuvåkning samt effektivare upphandlingar har gett tydligt positiva resultat, fortsätter Kristoffer Tamsons.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL

– Arbetet med ordning och reda i ekonomin är centralt för att kunna ha muskler att bygga ut trafiken. Det möjliggör också att vi kommande år kan satsa 80 miljarder kronor på att fortsätta bygga ut och förbättra kollektivtrafiken med bland annat 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår, avslutar Kristoffer Tamsons.

Fakta

Resandet med SL har fortsatt öka starkt under 2018. Kollektivtrafiken på land har ökat med 2,6 procent motsvarande 24 miljoner fler resor med SL-trafiken under 2018 jämfört med 2017. Detta sett i relation till befolkningsutvecklingen i länet som för 2018 var drygt 1,5 procent.

Mest ökade resandet med pendeltågstrafiken (12 miljoner fler resor), lokalbanorna (11 miljoner fler resor) och tunnelbanan (2 miljoner fler resor).

Resultatet för kollektivtrafiken är också mycket starkare än vad SL och trafikförvaltningen tidigare hade räknat med och landar för trafiknämndens verksamhetsområden på 580 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen om 350 miljoner kronor mellan årets resultat och budgeterat resultatkrav beror på högre biljettintäkter till följd av en stark resandeutveckling. Därtill bidrar lägre verksamhetskostnader inom ett flertal områden samt lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Trafikkostnaderna ökade under 2018 med 1,4 procent, vilket är mindre än hälften jämfört med budgetkravet på 3,3 procent.

Biljettintäkterna för trafikförvaltningens verksamhetsområden landar på cirka 24 miljoner kronor utöver budgeterad taxejustering och för SL specifikt överstiger intäkterna budget med 94 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter generellt överstiger årsbudget med 286 mkr. För biljettintäkterna överstiger de föregående år med 408 miljoner kronor.

Av SL:s resenärer uppger 80 procent att de är nöjda med kollektivtrafiken, vilket överstiger regionens mål på 75 procent och är i linje med föregående år.

Vad gäller resenärernas upplevda trygghet i kollektivtrafiken har den från 2017 ökat från 70 procent till 72 procent 2018. Detta till skillnad från otryggheten i den Nationella Trygghetsundersökningen som för Stockholm visar ökad otrygghet.

- Annonser -