- Annonser -

Statens resultaträkning för 2018 visar ett överskott på 112 miljarder kronor, vilket är 19 miljarder kronor lägre än för 2017. Statens nettoförmögenhet förbättrades med 106 miljarder kronor under 2018, och blev positiv för första gången sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form.

Statens totala intäkter för 2018 blev 1 495 miljarder kronor. Det är en ökning med 54 miljarder kronor jämfört med 2017. Ökningen beror främst på att skatteintäkterna ökade med 51 miljarder kronor.

Den totala lönesumman ökade med 4,7 procent under 2018. Det gav 26 miljarder kronor högre intäkter från arbetsgivaravgifter. Intäkterna från mervärdesskatt ökade med 20 miljarder kronor, vilket i huvudsak beror på att både hushållen och den offentliga sektorn har ökat sin konsumtion.

Ökade bidrag till hushåll och kommuner

Statens totala kostnader blev 1 416 miljarder kronor för 2018. Det är en ökning med 74 miljarder kronor jämfört med 2017. Det beror främst på att transfereringarna ökade med 46 miljarder kronor. Transfereringar är till exempel pensioner, sjukersättning och bidrag till kommunerna.

Transfereringarna till hushåll ökade med 16 miljarder kronor. Ålderspensionerna ökade mest, med 8 miljarder kronor. Kostnaden för föräldraförsäkring och barnbidrag ökade med 6 miljarder kronor, vilket främst förklaras av att det allmänna barnbidraget höjdes den 1 mars 2018. Däremot minskade kostnaderna för arbetslöshet och sjukdom med 2 miljarder kronor.

Transfereringarna till kommuner ökade med totalt 10 miljarder kronor. De allmänna bidragen till kommunerna ökade med 11 miljarder kronor. De riktade bidragen ökade med 5 miljarder kronor, i huvudsak till förlossningsvård och kvinnors hälsa, patientvård samt personalsatsningar. Transfereringarna för integration och migration minskade däremot med 16 miljarder kronor.

Statens nettoförmögenhet förbättras

Statens nettoförmögenhet var 5 miljarder kronor vid utgången av 2018. Det är första gången som nettoförmögenheten är positiv sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form. Nettoförmögenheten förbättrades med 106 miljarder kronor under året, och påverkades främst av årets överskott på 112 miljarder kronor. Den positiva nettoförmögenheten är också en effekt av förändrade metoder för att beräkna upplupna skatter och tjänstepensionsskulder, vilket påverkade nettoförmögenhetens utgående balans 2017.

Statens fonder ökade med 13 miljarder kronor och avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ökade med 19 miljarder kronor. Samtidigt minskade statens lån i svenska kronor under året, vilket ledde till att statsskulden minskade med 68 miljarder kronor.

- Annonser -