- Annonser -

Bakgrunden till granskningen är ett antal artiklar skrivna av Norrtelje Nyheter. Dessa artiklar låg till grund för den motion som Anders Fransson (ROOP) lämnade in till kommunens fullmäktige tidig vår 2017. Sju månader senare valde kommunen att själv formulera en frågeställning och anlita revisionsjätten PwC för cirka 200.000 kr med uppdraget att granska kommunens fastighetsaffärer. I samband med detta ansågs motionen vara besvarad.

Dessa 200.000 kr har räckt till en granskning som genomförts under 2018. Större delen av granskningen genomfördes under våren 2018 och rapporten som efterfrågats flera gånger av Norrtelje Nyheter och utlovats av kommunens representanter dröjde rejält tills den kunde bli offentlig.

I rapporten som Norrtelje Nyheter nu fått ta del av så genomlyses fastighetsaffärerna som genomförts under perioden 2009 – 2016 och berör Förrådet, Orren, Riddaren, Smeden och Nordrona. Rekommendationen från PwC är att framöver följa lagar och regler, genomföra fastighetsaffärer på affärsmässiga grunder och dokumentera affärerna. Det framkommer att det har varit svårt att hitta underlag till beslut och att det råder osäkerhet om väsentliga beslutsunderlag funnits vid beslutstillfällena eller att de har försvunnit.

Fastighetsaffärer på stora belopp i kommunen lyder under statsstödsregler, Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunallagen. Enligt rapporten framkommer det att fastighetsaffärerna som är genomförda har gjorts med osäkerheter och risker kopplat till dessa lagar och regler. Det framkommer att underlag inte har funnits i vissa affärer och det har tidigare riktats kritik mot vissa fastighetsaffärer. I många fall har underlag och dokument inte gjorts tillgänglig för PwC och då har granskning inte kunnat genomföras. Kommunen har tidigare fått kritik av PwC för att man inte följer offentlighetsprincipen och det bör betonas att denna typ av dokument är att beteckna som allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av, men de verkar i dessa fall plötsligt ha försvunnit.

Fastighetsaffären Förrådet får kritik för att det råder tvivel om kommunen har följt LOU, hushåller med kommunens ekonomi och följer statsstödsregler. Det finns inget underlag som visar att affären för byggrätterna var marknadsmässig. Bakgrunden till affären är att kommunen uppvaktades av Centrum Fastigheter i Norrtälje för att få köpa en del av fastigheten Förrådet 5. Syftet med affären var att Lantmäteriet skulle fortsätta bedriva verksamhet i Norrtälje. Initialt erbjöds en köpeskilling om 6 miljoner kr för att uppföra 3.000 kvm kontor. Kommunen gav då som förslag att sälja ett område av fastigheterna Förrådet 5 och Tälje 2:177 för 5 miljoner kr med 2.500 kvm kontor. Villkoret för affären var att Lantmäteriet fick hyra 1.490 kvm för 1.650 kr/kvm under en tioårsperiod.

Fastighetsaffären Orren där Visma Retail hade sin verksamhet var syftet med affären att Visma skulle fortsätta vara en stor arbetsgivare i Norrtälje. KPMG riktade skarp kritik mot kommunen för att den bröt mot kommunallagen då den var för generös till köparen genom en låg kontantinsats och för låg ränta. Vidare har KPMG riktat kritik när kommunens bolag sålde andelar i fastighetsbolaget då inga underlag finns för köpeskilling och hanteringen av betalningsplan och ränta vid försäljningen av aktierna. Istället blir det TioHundra AB som tecknar hyreskontrakt för lokalerna då Visma lämnat kommunen och själva syftet med affären får anses ej uppfyllt.

För stadshotellet och Riddaren som var en nyproduktion av bostadsrätter som gick i konkurs och drabbade många privatpersoner så finns det inte tillräckliga underlag för att utvärdera effekterna av kommunens agerande i sitt markförvärv. Här har kommunen köpt ett område mark för 7,6 miljoner kr för att återställa den till park och bistått med 0,5 mkr för att riva hus C inom Riddaren 1.

De drabbade i konkursen som köpt bostadsrätter försökte köpa tillbaka fastigheten från konkursförvaltaren men fick ett högre bud av Centrumfastigheter i Norrtälje. Köpeskillingen hamnade dock på en liknande nivå efter Centrumfastigheters försäljning av marken till kommunen och enligt uppgift fick inte de drabbade bostadsrättsinnehavarna likvärdig information om att kommunen hade som avsikt att förvärva marken för totalt värde om 8,1 mkr.

I fastighetsaffären Nordrona har inga beslutsunderlag gjorts tillgängliga till PwC. Hur affären gått till blir således svår att granska.

Sammanfattningsvis är det svidande kritik som framförs där underlag försvunnit och lagar och regler inte följts. Detta har gynnat enskilda och affärer har inte genomförts på marknadsmässiga villkor. Norrtelje Nyheter söker företrädare för kommunen på måndag för kommentarer.

- Annonser -