En propaganda som stundtals blir lätt osmaklig

0
247

LEDARE

Ni har säkert hört det på TV och läst om det i tidningen. Socialdemokraternas förnyade kampanj mot ”vinster i välfärden”. På torsdag lägger regeringspartierna ett förslag om att
begränsa vinsterna hos de privata aktörer som är verksamamma inom välfärden. Förslaget kommer med största säkerhet att fällas i riksdagen då den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna kommer att rösta emot förslaget. Lagrådet har också avvisat förslaget som man anser står i strid med svenska lag.

Att regeringen ändå väljer att lägga fram förslaget beror på att man har för avsikt att driva detta som en kampanj i valrörelsen. Det väcker alltid känslor när man talar om hur de samvetslösa kapitalisterna roffar åt sig skattekronor genom att utnyttja de äldre och barnen i skola, sjukvård och äldreomsorg. Man talar om mindre personal som får sämre betalt, dålig utbildning och detta drabbar de människor man har som uppdrag att ta hand om. Man pekar på de skandaler som inträffat för flera år sedan där man bland annat förde ut övervinster till skatteparadis. Man påstår också att ”kriminella element” tagit sig in på
denna marknad.

Men är detta verkligen sanningen eller är det bara att spela på folks känslor? Att det förekommit privata skolverksamheter som gått i konkurs och att det funnits privata entreprenörer som misskött verksamheter för äldre är också sant. Men dåligt skötta kommunala äldreboenden har också figurerat i pressen och den offentligt drivna skolan har utsatts för hård kritik i många kommuner.

Tanken med att man släppte in privata entreprenörer i välfärden var att man skulle skapa valfrihet och konkurrens som skulle leda till utveckling även av de offentligt drivna verksamheterna. I dagsläget är fortfarande en majoritet av skola, äldreomsorg och sjukvård offentligt driven och de privata entreprenörerna utgör bara en mindre del av marknaden.

Många av de privata entreprenörerna inom välfärden är kvinnor och de flesta av dessa företag är mindre verksamheter. Enligt rapporter från Socialstyrelsens är man något mer nöjd med hemtjänst som utförs av privata entreprenörer medan de offentligt drivna äldreboendena har en något större andel nöjda boende.

Debatten om vinster i välfärden har naturligtvis helt spårat vilket förhindrar de debatt om verksamheternas kvalitetskrav som är långt viktigare att föra. Självklart skall inte övervinster göras p g a att man missköter sitt uppdrag d v s inte håller rätt kvalitet i sina uppdrag som man får av offentlig sektor. Detta handlar alltså mer om att kommuner och landsting skall kräva och kontrollera att man får rätt kvalitet av sina leverantörer.

Kvalitet kan mätas i hur nöjda intressenterna är med en verksamhet. I en skola t ex så kan man kontrollera hur elever, föräldrar, lärare och övrig personal, myndigheter och kommunen. Om alla är rimligt nöjda fungerar sannolikt verksamheten väl.

När det gäller äldreomsorgen bör man dels införa liknande ledningssystem som man sedan länge har inom sjukvården. Här skulle man även kunna samarbeta med etablerade
pensionärsorganisationer som skulle kunna genomföra regelbundna revisioner som bland annat skulle innebära intervjuer med verksamhetens intressenter och visuell kontroll.

I den privat drivna sjukvården har man redan krav på lednings- och styrsystem som stöds av Hälso- och sjukvårdslagen. Att sådana system inte finns i äldreomsorgen är helt obegripligt.

Kvalitetskraven bör naturligtvis finnas med i alla upphandlingar, ej vara förhandlingsbara och aldrig göras avkall på. De som arbetar med upphandlingar måste också utbildas i förhandlingsteknik eftersom det är affärsförhandlingar de bedriver.

Kraven på utbildning bör också stärkas i alla. Både hos dem som arbetar i verksamheten och hos dem som upphandlar den.

När det gäller eventuella kriminella element i verksamheten måste detta åtgärdas med lagstiftning om den nuvarande inte är tillräcklig.

Men att driva en politisk kampanj som eliminerar människors valfrihet och riskerar att slå ut små och medelstora företag för att vinna ett val känns närmast osmakligt.

/eif Sparrman