- Annonser -

LEDARE

När man skall ta ansvar för andras pengar är det oerhört viktigt att man är försiktig och inte tar onödiga risker. I Norrtälje kommun ansvarar våra politiker för en omsättning på
ca 3 miljarder kronor. Det mesta av dessa pengar utgörs av de skatter medborgarna
betalar till stat och direkt till kommunen. Det är alltså pengar som man betalar in och
som man vill ha full valuta för precis som när man själv köper någonting.

Får politiker ta risker med dessa pengar och vilka risker är vi i så fall beredda att
acceptera? I kommunal verksamhet krävs nyinvesteringar för att vidareutveckla verk-samheten. Att exploatera mark och bygga bostäder är en sådan investering och under
gynnsamma ekonomiska förhållanden är en normal investeringstakt ganska riskfri.

Men i Norrtälje kommun är investeringstakten mycket hög. Kommunen skall bygga minst 1000 bostäder om året. I kommunens översiktsplan (ÖB40) talas det om att kommunen
skall växa med ca 30 000 invånare och då krävs denna byggtakt. På frågor varför vi skall växa från 55 000 till 75 000 har man från den politiska ledningen alltid svarat att ”tillväxt
är lönsamt” och att 100 tals miljoner i nya skatteintäkter är bra för kommunen. Jag har i min enfald då trott att våra beslutsfattare haft tillgång till prognoser som visat lönsamheten
i att kommjunen växer med tusentals invånare.  Både vad gäller de ökade intäkterna och
när de gäller kostnaderna som kraven på en ny infrastruktur för med sig. Men när en av politikerna från ett av de partier som styr kommunen förklarade för mig att några sådana
kalkyler inte fanns eftersom man ju inte kunde veta vilka som skulle flytta hit och vilka
skatteintäkter de skulle föra med sig fick jag ”kalla fötter”. Inte kan väl detta vara sant?

De kostnader som kravet på en utbyggd infrastruktur för med sig börjar dock nu bli rätt
uppenbara.  Norrvatten kostade 500 miiljoner, VA utbyggnaden gick 300 miljoner back,
ett nytt reningsverk kostar 5-600 miljoner, en ny brandstation 100 miljoner och med
största sannolikhet kommer hamnexploateringehn att kosta 1500 miljoner.

För att klara detta kommer kommunen i sommar att ha lånat upp 4000 miljoner och dessutom kommer man att ha genomfört kraftiga besparingar på t ex skolan med 90
miljoner och på äldreomsorg och kultur. Vi måste alla försaka för att nya invånare skall flytta hit så att vi tryggar den ”lönsamma”tillväxten”.

Men det är skrämmande att man inte kan visa siffror som bekräftar detta. Lika skrämmande är det att Norrtälje kommun baserar sitt investeringsprogram på en
fortsatt högkonjunktur. Dåvarande kommunalrådet Kjell Jansson (M) sade vid ett
tillfälle att det enda verkliga hotet mot kommunens hamnprojekt vore en konjunktursvängning.

En del politiker hävdar att det enda alternativet till kommunen nuvarande ut-
vecklingsprogram är tillbakagång och stagnation. Så är det naturigtvis inte.

Att kommunen skall utvecklas är för mig och säkert för de flesta andra som bor
här helt självklart. Frågan är bara i vilken takt och på vilket sätt? Kommunen mest
”lönsamma” medborgare är faktiskt de som bor utanför tätorterna och Norrtälje stad.
Man betalar mycket skatt och får mycket lite tillbaka när man bor på landsbygden
eller i skärgården. Man har nog heller inte samma förväntningar på full service som
de som bor i staden även om man gärna skulle vilja ha lite mer.

Alltså borde man ha ett helt annat synsätt på utvecklingen i Norrtälje kommun om
man skall ta hänsyn till lönsamhet och risk. Satsa på att få fler unga barnfamiljer med
god ekonomisk status att bosätta sig utanför tätorterna. Norrtälje kommun är ju en av
de kommuner i Stockholmsregionen som har bäst förutsättningar för att kunna erbjuda
ett alternativt boende. Vi har skärgård, landsbygd, mindre orter och en liten stad men vi
har också ett avstånd till Stockholm som skapar möjligheter. Med ett sådant nytt koncept
skulle vi också kunna bryta trenden med att befolkningen ständigt blir äldre. Vi skulle
kunna skapa nya möjligheter för våra ungdomar att stanna kvar i kommunen och för yngre att flytta hit.

Vi ser också en trend att många bosätter sig permanent i det som från början var bostäder
för sommargäster. Kanske kommunen kunde stödja detta med nya detaljplaner med större byggrätt. Detta skapar många nya bostäder till för kommunen avsevärt lägre investeringar.
Vägar som sköts av vägföreningar och andra frågor som hanteras kollektivt?

Men vad gäller matematiken så råder det knappast någon tvekan mom att ni som bor utanför staden är kommunens mest lönsamma invånare.

 

 

- Annonser -