- Annonser -

LEDARE

Efter tre och ett halvt års minoritetsstyre lett av Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Centerpartiet(dvärgarna) tar nog sagan slut och Snövit har gjort sitt för denna gång. Det är knappast troligt att väljarna kommer att vilja se någon fortsättning på sagan även om det var många som inledningsvis hade höga förväntningar på det nya styret.

Men Snövit har varit omgiven av allt för ”kortvuxna” dvärgar både vad gäller politiker och tjänstemän. De som har försökt opponera sig har köpts ut. Inte mindre än 34 chefstjänstemän har slutat sedan 1 januari 2018 i den kommunala organisationen. Det lustiga är att en del av dessa faktiskt anställts under Snövits administration.

Vad är det då som gått så fel för minoritetsstyret? Vi kan väl börja med strategin för att utveckla Norrtälje. Minoritetsstyret har valt att fortsätta med samma strategi som inleddes av den  borgerliga majoriteten d v s att utvecklingen av Norrtälje kommun huvudsakligen skall koncentreras kring att förtäta Norrtälje stad. Förtätningen har skett genom att man börjat bygga massor av nya bostadsrätter som successivt blivit allt dyrare och kulminerat i Norrtälje hamn där de dyrast lägenheterna kostar 12 miljoner. Att bygga bostadsrätter har varit mycket lönsamt för de fastighetsägare som ägt eller förvärvat mark i Norrtälje stad.
Man har visat inget eller litet intresse för kommunens mindre orter liksom för landsbygd och skärgård (där 2/3 av befolkningen bor) även om man för syns skull tagit fram ett till inte förpliktigande landsbygdsprogram. Detta har tyvärr inneburit att man nu skapat ett problem med en kraftigt stigande medelålder och ett växande missnöje bland majoriteten av befolkningen som faktiskt bor utanför staden.

För att finansiera utbyggnaden av stadens infrastruktur är kommunen och dess bolag nu belånade till ofattbara 5,2 miljarder kronor och man tvingas därför spara på såväl skola, äldreomsorg, kultur och annan kommunal service för att finansiera utvecklingen.

Ett alternativt tillväxtprogram kunde ha varit att skapa den ”goda kommunen” d v s föra en aktiv dialog med medborgarna i hela kommunen och lyssnat till hur de vill se utvecklingen i sin del av kommunen. Om man satsat resurserna på dem som redan bor här och sett till att dessa varit nöjda hade man fått tusentals ambassadörer som rekommenderat folk att flytta hit.

Skolans utveckling har varit debatterad under många år. Kanske hade Snövits medarbetare en ambition att lösa de kvalitetsproblem som Norrtäljes kommunala länge brottats med. Men den lösning man presenterade i den så kallade skolstrukturplanen (skolslakten) och som i stora drag gick ut på att man skulle stänga en mängd mindre skolor och lösa problemen med stora, centraliserade enheter som barnen skulle bussas till. Man måste naturligtvis fråga sig om dessa politiker helt saknar omvärldsbevakning? Där man tillämpat denna modell har man fått större problem med kvalitén. I Norrtälje har också beslutet utlöst en folkomröstning där 82 % av de röstande sade nej till beslutet att stänga de små skolorna på landsbygden. Detta ignorerades helt av minoritetsstyret. Efter den senaste nyheten att man sparat in på Bålbroskolan känns det som om det sista förtroendet för Snövits skolgeneral är förbrukat. Barnen får åka buss och undervisas i baracker.

Äldreomsorgen har fått vidkännas kraftiga besparingar som främst drabbat privata hemtjänstföretag där flera redan gått i konkurs. Tiohundra AB:s hemtjänst har gått med stora förluster som nu indirekt måste täckas av skattebetalare eftersom företaget ägs av kommunen och landstinget. De ersättningar som kommunen betalat för utförda tjänster har reducerats genom en mängd inskränkningar t ex betalar man ej för restid och för avbokade besök. Minoritetsstyret ser nog gärna att alla de privata företagen försvinner och att Tiohundra AB därmed åter får monopol på verksamheten. Inte för att eliminera vinsterna i välfärden för de flesta av dessa privata företag har knappt gjort några vinster alls. Många ägs dessutom av kvinnor vilket kanske borde ha uppmuntrats av Snövit?

Skatten i Norrtälje kommun är 33 kr per hundralapp. Detta kan jämföras med Österskär och Täby där de boende betalar 3 kr mindre per hundralapp i skatt. Norrtälje kommun är och kommer att förbli en landsortskommun och anledningen till det höga skattetrycket är utan tvekan de höga kostnaderna för att öka folkmängden. De som bor här får alltså betala för de som skall flytta hit.

Kulturen som ju är ett absolut måste i en kommuns utvecklingskoncept har behandlats mycket styvmoderligt inte minst av den sittande minoriteten. Med beslutet om marknadsmässiga hyror i kommunen bolag även för ideella föreningar gav man dödsstöten till flera för Norrtälje kommuns kulturlivs omistliga organisationer.. Man lider av föreställningen att kulturen skall klara sig med begränsat kommunalt stöd och vore det inte för de fina insatser som görs av Sparbankens stiftelse skulle föreningarna kanske inte finnas.

Medborgardialogen som är det viktigaste instrumentet i en demokrati har nästa helt försvunnit under minoritetsstyrets mandatperiod. Skolbesluten togs utan dialog och var allmänt mycket dåligt underbyggda vilket resultaten nu visar. Ingen aktiv dialog fördes för att lösa problemen inom hemtjänsten varken med företagen eller med de gamla. Den styrande minoriteten har i stället för dialog valt tystnad som strategi. Ett mycket dåligt val och ovanligt för politiker.

Tro nu inte att detta är ett partipolitiskt ställningstagande. Det är det inte alls. Jag är inte alls säker på att vi kommer att vinna någonting på att byta partier som styr kommunen. Jag tror inte heller nämligen att ledningen i Norrtälje kommun inte har någonting med politiska ideologier att göra utan att det är helt andra faktorer som styr. De som skall ta över måste vara beredda att lansera en plan B som innebär en helt ny strategi. Detta kommer också att bli nödvändigt nu när konjunkturen svänger och lånen skall betalas.

På önskelistan står då:

• En ny decentraliserad skolorganisation där rektor, lärare och elever leder kärnverksamheten och centraliseringen avbryts.

• En ny organisation för hemtjänsten där valfriheten för de äldre bibehålls men med nya
effektivare metoder. Bättre dialog mellan utförare och beställare för att utveckla effektivare rutiner och nya metoder. Årlig extern revision av äldreomsorgen utförd av pensionärernas organisationer.

• Utveckling av Rimbo, Hallstavik och Elmsta samt landsbygd och skärgård. Fibernät, bättre kommunikationer, företagsområden för att skapa arbetstillfällen, hyresbostäder för unga familjer osv.

• En satsning på de medborgare som redan bor här för att skapa den ”GODA KOMMUNEN”

• Bygg ut dialogen med medborgarna och förankra alla strategiska beslut hos en majoritet av befolkningen.

Jag inser naturligtvis att den önskelistan bara kommer att vara en vision, Norrtälje kommun styrs av starka krafter med andra intressen.

/Leif Sparrman

- Annonser -