- Annonser -

Vid kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen togs flera beslut efter debatt som kan betecknas som unika. Det normala vi kommunfullmäktiges möten är ju att den styrande
minoriteten försäkrat sig om att få flest antal röster för sina förslag vilket är helt normalt.

Kommunfullmäktiges möte tog denna kväll tog dock en annorlunda vändning när Liberalernas motion om ”alla barns rätt att klara skolan” skulle behandlas.
Barn och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) besvarade med att de åtgärder som förslogs redan fanns i de så kallade Skolutvecklingsplanen som kommunen antagit och han
ansåg därmed motionen besvarad.

Men i debatten som följde ifrågasattes vilka framsteg som egentligen gjorts sedan Skolutvecklingsplanen antogs och man pekade på att gymnasiebehörigheten fortfarande inte når upp till målen (särskilt när det gäller pojkarna) och att planen inte är tillräckligt tydlig vad gäller t ex lärarens roll i klassrummet, mobiltelefoner i skolan och hur eleverna skall ges en lugnare studiemiljö.

Under debatten visade sig att en majoritet i kommunfullmäktige skulle rösta för att motionen skulle komma att antas. Inte minst blev detta tydligt när Vänsterpartiet uttalade
sitt stöd för motionen som fullmäktige antog med röstsiffrorna 31 för och 28 mot.

Under kommunfullmäktiges möte beslutades också om det förslag till Landsbygdsprogram
som återremitterades vid det tidigare fullmäktigemötet.

Kommunfullmäktige beslutade också att Norrtälje kommun skall köpa in Tingshuset för 20,5 miljoner. Även detta ärende hade tidigare återremitterats.

Liberalernas motion i sin helhet:

Motion om att alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola

Som Liberaler kan vi med glädje konstatera ett trendbrott för svenska elevers skolresultat vilket senaste Pisa-rapporten visar. Emellertid känner vi stark oro beträffande elevernas olika förutsättningar att klara sin skola beroende på föräldrarnas utbildningsnivå samt beroende på kön. Vi ser vikten av att alla elever får möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sin potential. En fungerande skolgång öppnar dörrar och möjliggör många yrkesval samt bidrar till god självkänsla och stolthet. Det vill Liberalerna ge eleverna i Norrtälje kommun!

Det som oroar oss mycket är att statistik från läsåret 2015/161 visar att betygen i Norrtälje från årskurs 9 varierar allt för mycket beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Cirka 58% av eleverna (alla skolformer)2 kom från hem med föräldrar som har högst gymnasial utbildning och ca 42% från hem där föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Det kan konstateras att ca 80% av eleverna från hem med eftergymnasial utbildning har uppnått kunskapsmålen i samtliga ämnen medan 70% av elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. Vi ser att utvecklingsåtgärder behöver vidtas så att skillnaden i elevers betyg beroende på föräldrars utbildning helt elimineras.

Vi kan också konstatera att flickor genomgående klarar sig avsevärt bättre i skolan än pojkar. Av flickorna uppnådde 83% i årskurs 9 i Norrtälje kommun kunskapsmålen i samtliga ämnen, medan motsvarande siffra för pojkarna var drygt 71%.3 Det betyder att skolan av olika anledningar inte förmår att möta upp på pojkars intressen och behov.

Liberalerna i Norrtälje har höga ambitioner med skolan och vi accepterar inte att elever ska klara sig olika bra i skolan beroende på kön eller föräldrars utbildningsnivå. Alla elever har en rättighet att känna glädje i sitt lärande och att se lärandet som meningsfullt och viktigt inför framtiden. Vi ser det ytterst angeläget med ett aktivt arbete inom skolan för att eliminera elevers olika förutsättningar för att klara sitt skolarbete. Skolutvecklingsprogrammet 2016–2020 räcker tyvärr inte för att komma åt detta problem. Därför föreslår Liberalerna i Norrtälje kommun att barn- och skolnämnden ges i uppdrag:

att arbeta fram ett kort- respektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt när hemmet inte räcker till att stötta i skolgången samt

att arbeta fram ett kort- respektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt för att höja pojkars skolresultat.

- Annonser -