Konkurrensverket skriver av anmälan mot Norrtälje kommun utan att ta ställning om brott mot LOU.

0
208
Foto: Norrtälje Kommun. Christer Hjert, tidigare biträdande kommundirektör och chefsjurist

Konkurrensverket tar ej ställning till om Norrtälje kommuns avtal med Kommunakuten AB (ägare fd kommunjuristen Christer Hjert) följer upphandlingslagstiftningen utan har  beslutat avskriva ärendet. Man avskriver ärendet därför att det inte följer verkets
prioriteringspolicy utan att man anger något annat skäl.

Konsumentverket skriver (kkv.se)

Norrtälje kommun Konsulttjänster av Kommunakuten AB

Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverket skriver av ärendet.

Skäl för beslutet
Det finns inte längre någon grund i vår prioriteringspolicy att fortsätta vår utredning om era inköp av konsulttjänster. Därför skriver vi av ärendet.

Vi utreder ett urval av de tips och misstänkta fel som anmäls till oss eller som vi
upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Vilka fall som ska utredas avgörs utifrån en prioriteringspolicy där olika omständigheter viktas mot varandra. Det som kommit fram under utredningen gör att vi inte längre prioriterar att utreda ärendet.

Beslutet innebär inte att vi har tagit ställning till om ert agerande är tillåtet enligt
upphandlingslagstiftningen.

Detta beslut har fattats av enhetschef Malin de Jounge. Föredragande har varit
Max Jansson.