Raka besked från politiker om skolan och planerade besparingar

0
139

Många invånare i Norrtälje kommun har de senaste dagarna reagerat över de nya besparingar på 30 miljoner kronor per år som de kommunala skolorna förväntas spara under de kommande tre åren. Större klasser, färre lärare, färre vikarier och barnskötare i stället för förskolärare och fryst skolpeng är några av de besparingar som kommer att drabba våra barn och ungdomar. Att den styrande minoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet stödjer detta vet vi redan.

Men var står övriga partier? Vi har bett några av dessa om ett uttalande som vi återger nedan:

Staffan Tjörnhammar (Moderaterna)
2e vice ordf. Barn- och skolnämnden

”När vi vinner valet kommer vi göra en genomlysning av skolans verksamhet för att tillse att vi ger rätt pengar, att vi främjar höga kunskapsresultat och att vi har rätt omfattning på administrationen.

För oss är dagens situation oacceptabel, där man ser mellan fingrarna vad gäller mobbing och otrygghet i skolan. Vi kommer så klart införa nolltolerans för detta. När ungdomar går ur grundskolan utan behörighet till gymnasiet får de en mycket svårare vandring genom livet än vad de annars skulle haft. Därför är vi helt oförstående för att målen i verksamhetsplanen godtar att var tionde elev går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

För att säkerställa att vi gör rätt saker i rätt tid, det vill säga fokuserar på att barn och ungdomar i Norrtälje kommun ska få så god utbildning som möjligt, vill vi anställa en kvalitetschef med just det syftet.

SKLs beräkningar visar att skolan i Norrtälje har gott om pengar (drygt 100 miljoner kronor över standardkostnad). Vi har själva utökat budgeten för lärarlöner under 2014, vilket var ett viktigt steg i att uppvärdera läraryrket. Däremot är det viktigt att kommunen vet var pengarna tar vägen. Vi tror att det finns effektiviseringspotential i dagsläget, men vi vill inte på något sätt förekomma den grundliga genomlysning av skolan vi vill göra eller uttala oss om budgetförutsättningarna för 2019-2020 innan det är gjort. Vi ställer oss frågande till den här typen av ospecificerade besparingar som den styrande minoriteten ställer på skolan framöver.”

Catarina Wahlgren (Vänsterpartiet)
Gruppledare fullmäktige

I Vänsterpartiet ser vi kritiskt på de oklarheter som har uppkommit kring skolans ekonomiska förutsättningar. Det finns dokument i omlopp som föreslår vissa åtgärder, men dessa tillbakavisas av såväl tjänstemän som ledande politiker. Än mer förvirrande blir det när dessa dokument ändras från att kallas beslutsunderlag till att kallas informationsunderlag när de behandlas i nämnden. Vad är det egentligen som gäller? Det är också beklämmande att en summa pengar som inte ens motsvarar en realistisk årlig uppräkning benämns som ett tillskott och en satsning. Det hade varit ärligare att erkänna att skolan har ett kärvt ekonomiskt läge. Ledande politiker och tjänstemän envisas också med att påpeka att vi inte får blanda ihop besparingar och effektiviseringar. Den enda konkreta effektivisering som nämnts är dock något IT-stöd som lärare ska kunna använda sig av. Om det finns någon seriös tanke med att förankra dessa effektiviseringar utanför en liten klick styrande behöver man hosta upp några fler konkreta och tydliga exempel. Att hävda att fryst elevpeng för skola och fritids i flera år, vikariestopp och att anställa barnskötare istället för förskollärare är effektiviseringar, är ju en ren bluff. Det behövs både satsningar och effektiviseringar av barn och skolas verksamheter i Norrtälje kommun. Enligt Vänsterpartiet får vi en effektivare verksamhet med mindre barngrupper och mer utbildad personal i förskolan och på fritidshemmen. Att gång på gång konstatera att inte så många mellanstadieelever går på fritids och att det därför är okej att låta vakanser löpa på för att hålla kostnaderna nere är en väldig låg ambition om en verksamhet av hög kvalitet. En helhetssyn på barnet i skola/fritidsverksamheten och ett integrerat samarbete för barnens bästa måste till. Heltidstjänster och tillsvidaretjänster där personalen själva kan vara med och påverka sin arbetsmiljö. Erbjudanden om utbildning/fortbildning och forskarmöjligheter. Vi måste erbjuda en bra arbetsmiljö för att kunna behålla och nyrekrytera den bästa personalen för våra barns framtid. Idag dras vi med iögonfallande höga sjukskrivningstal inom denna hårt konkurrensutsatta sektor.

Robert Beronius (Liberalerna)
Ledamot barn och skolnämnden

Synen på kunskap och bildning måste uppvärderas i Norrtälje kommun. Vi Liberaler går därför till val med 30 konkreta åtgärder för att höja studieresultaten. Den enskilt viktigaste åtgärden är att öka studiemotivationen. Detta gäller alla elever, men vi vet att elever till föräldrar som saknar högre utbildning är mer studietrötta och mindre motiverade än andra elever. Vi vet också att ca 35% av gymnasieeleverna i Norrtälje tycker att de har dålig koll på möjligheterna efter gymnasiet, och att dessa anser att studievägledare är viktigast för att få den informationen. Vi vill därför stärka studievägledarnas roll, samarbeta med universitet och högskolor för att väcka intresse för högre utbildning samt ge lärare och föräldrar verktyg för att öka studiemotivationen. Fräscha skollokaler och en trygg skolmiljö är också en viktig del i detta. Det besparingsprogram som vi nu ser på barn och skola anser vi vara direkt skadligt för såväl studiemotivation som arbetslust, för såväl elever, lärare som övrig personal inom skolan och elevhälsan.

Dennis Ekström (Sverigedemokraterna)
Ombudsman

Sverigedemokratena avvisar helt tanken på bespaingar som drabbar barnen men ser positivt på verkliga effektivisering av verksamheten. Som ett exempel anse man att
det är bättre att låta lärarna resa än barnen. Fjärrundervisning är också något som
skulle kunna underlätta vid mindre enheter,

Roslagens Oberoende Parti (ROOP)

Roslagens Oberoende Parti (ROOP) har ju tidigare deklarerat att man ej stödjer den styrande minoritetens besparingsförslag.