Bålbroskogen i Rimbo blir nytt bostadsområde

0
372
Foto: Norrtälje kommun

Norrtälje kommun planerar att omvandla det befintliga skogsområdet Bålbroskogen i Rimbo till ett nytt bostadsområde med radhusbebyggelse samt flerbostadshus och bjuder nu in till samrådsmöte måndag den 5 mars i Långsjöskolans matsal kl. 18.00 – 19.00. Vid mötet beskrivs planerna närmare och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Totalt rör det sig om ungefär 40 radhus och cirka 300 lägenheter, varav minst en tredjedel ska utgöras av hyresrätter. Samrådet är till för att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget, så att dessa kan övervägas i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och boende som berörs av projektet.

Dagvattenhanteringen inom planområdet sätter ramarna för bebyggelseförslaget och en dagvattendamm ska anläggas i planområdets sydvästra del. Dagvattenanläggningen ska utformas så att fördröjnings- och reningskrav klaras men den ska också utgöra en social plats för rekreation. I planområdets nordöstra del har ett antal fornlämningar påträffats. Området lämnas fritt från bebyggelse och skogsmarken kommer därför fungera som ett närrekreationsområde med möjlighet att ta sig ut till omgivande natur. Passager genom planområdet mot den gamla banvallen är viktiga att vidmakthålla för att kopplingen mellan bostäder och omgivande natur ska kunna upprätthållas.