Förbättrad latrintömningsservice för båtturister i Östersjön

0
274
Foto: Norrtälje kommun

Båtturism anses vara en relativt miljövänlig hobby och har en stor betydelse för människans relation till naturen, men den har också effekter på naturen och miljön. En direkt påverkan är tömning av båtlatrin i havet, eftersom att det bidrar till övergödning samt innebär en risk att skadliga ämnen når ut till människor, djur och natur.

Motverka övergödning

Övergödning i vattendrag, sjöar och hav medför ökad algblomning, vilket leder till syrebrist i vattnet och har därmed stor negativ miljöpåverkan. Naturvårdsverket klassar övergödning som det största hotet mot havsmiljön och att begränsa övergödning ingår också i svenska statens arbete för att nå uppsatta mål för en bättre miljö.

Fler och mer effektiva latrintömningsanordningar

Projektets svenska del inleds på Vattencentrum i Norrtälje den 22 februari och har som syfte att förbättra kapacitet och tillgänglighet vad gäller latrintömning i småbåtshamnar runt Östersjön. Inledningsvis görs en kartläggning småbåtturismen i Sverige, Finland, Åland och Estland.

Kartläggningen görs för att identifiera de mest använda farlederna för båtturister och utifrån det specificeras platser där tömningsstationer gör mest nytta. Baserat på det kommer projektet att investera i nya pumpstationer runt centrala Östersjön samt renovering av befintliga stationer i Finlands skärgård.

Flera länder runt Östersjön beslutat att förbjuda latrintömning för att skydda det redan övergödda och förorenade havet. I Finland förbjöds det 2005 och i Sverige 2015, men trots det töms latrin ändå i stor utsträckning i Östersjön, ofta på grund av bristande latrinservice i hamnar och begränsad tillgänglighet när det gäller tömningsstationer.

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic, som har en total projektbudget på 1,5 miljoner Euro. Av det beloppet får Norrtälje kommun 1,5 miljoner kronor och satsar 500 000 kr själva. Fokus ligger på att hitta och investera i moderna lösningar för pumpstationer på bästa platser och för att sedan med digital teknik övervaka och kontrollera tömningsstationerna på ett effektivt sätt.

BATSECO-BOAT leds av Åbo universitet (Finland) och partners är Håll skärgården ren (Finland), Ecoloop (Sverige), Campus Roslagen (Sverige), Norrtälje kommun (Sverige), Brändö kommun (Åland), Keep the Estonian Sea tidy (Estland) samt Viimsi kommun (Estland). Svenska Transportstyrelsen ingår i projektets referensgrupp.