Nya taxor för renhållning i Norrtälje kommun

0
294

Justeringar har gjorts i taxan för renhållningstjänsterna, bland annat höjs avgiften för hämtning av hushållsavfall och latrin med cirka 4 %. Avgiften för slamtömning på fastlandet höjs med 200 kronor och trots höjningen ligger avgiften nu på samma nivå som 2016.

Abonnemang då matavfallsinsamling införs i ett område

Taxan innehåller nya abonnemang med avgifter för avfallshämtning för de med fastighet i område där matavfallsinsamling framöver införs. De som då väljer att inte sortera ut matavfallet, som är ett mindre bra miljöalternativ, får en rörlig avgift som är dubbelt så hög jämfört med de som sorterar ut matavfallet.

Abonnemang för trädgårdsavfall

Abonnemanget erbjuds och kan beställas först när matavfallsinsamling införs i ett område. Tjänsten innebär hämtning av trädgårdsavfall i 370-literskärl, 7 gånger per år enligt schema mellan 1 april – 30 oktober. Abonnemanget kommer att kosta 500 kronor per år enligt nu gällande taxa.

Avgift för extra slangdragning efter 10 meter vid tömning av slam och fett

Från och med 1 januari 2019 (nästa år) tas avgift ut för extra slangdragning redan efter 10 meter (nu efter 30 meter). Det innebär att, om avståndet mellan slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats och slamanläggning/fettavskiljare är mer än 10 meter, tas en avgift ut med 190 kronor per 10 meter.

Slambilen kör inte på gräsmatta eller annat markområde för att på så sätt komma närmare anläggningen för att extra slangdragning ska undvikas. Den kör endast på hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tunga fordon. En åtgärd för att undvika extra slangdragning vid befintlig avloppsanläggning kan vara att anordna en sugledning för tömning av slamanläggning. 

Höjd avgift för gångavstånd vid latrinhämtning

Avgiften för gångavstånd vid latrinhämtning har höjts. I skärgården tas avgift för gångavstånd vid latrinhämtning och sophämtning ut efter 20 meter. Under sommaren 2017 har vi gjort en ny inventering av avstånden för de fastigheter som har skärgårdshämtning. Vi kommer därmed att fakturera för det faktiska avståndet i enlighet med avfallstaxan.

Här kan du läsa den nya avfallstaxan gällande från 2018-01-01 i sin helhet.