Rökspårning i ledningsnätet i Älmsta

0
260

Mellan den 15 maj och 16 juni kommer rökspårning att ske i spillvattenledningarna för att minska risken för översvämning i Älmsta avloppsreningsverk.

Periodvis drabbas avloppsreningsverket i Älmsta av höga flöden som påverkar verket negativt. Det rör sig om till exempel regnvatten och grundvatten som kommer in i ledningarna för spillvatten. Norrtälje kommun har därför fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att vidta åtgärder för att minska dessa flöden. Man behöver därför utreda var det är inläckage i ledningarna och även om det finns felkopplingar.

Som första åtgärd kommer därför Veolia tillsammans med POLLEX AB att göra en inventering av ledningsnätet med metoden rökspårning. Detta innebär att man för in rök i ledningarna för spillvatten utanför husen.

Röken är helt ofarlig och dricksvattnet kommer inte att påverkas av denna inventering.

Källa: Norrtälje kommun